Obligatiile Angajatorului in domeniul SSM si SU

Mai jos va prezentam cateva obligatii ale angajatorului din actele normative in domeniul apararii impotriva incendiilor si a securitatii si sanatatii in munca,  dupa cum urmeaza :

 In  domeniul  securitatii  si  sanatatii  in  munca

A.  Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 319/2006 – privind securitatea si sanatatea in munca,angajatorul are urmatoarele obligatii :

Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU
Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU

  Obligaţiile angajatorilor

    SECŢIUNEA 1  –    Obligaţii generale ale angajatorilor

  ART. 6 (1) Angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de munca.

  (2) În cazul în care un angajator apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilităţile sale în acest domeniu.

  (3) Obligaţiile lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca nu aduc atingere principiului responsabilităţii angajatorului.

  ART. 7   (1) În cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul are obligaţia sa ia măsurile necesare pentru:

a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;

b) prevenirea riscurilor profesionale;

c) informarea şi instruirea lucrătorilor;

d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în munca.

(2) Angajatorul are obligaţia sa urmărească adaptarea măsurilor prevăzute la alin. (1), ţinând seama de modificarea condiţiilor, şi pentru îmbunătăţirea situaţiilor existente.

(3) Angajatorul are obligaţia sa implementeze măsurile prevăzute la alin. (1) şi (2) pe baza următoarelor principii generale de prevenire:

a) evitarea riscurilor;

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

c) combaterea riscurilor la sursa;

d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de munca, alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca şi de producţie, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor acestora asupra sănătăţii;

e) adaptarea la progresul tehnic;

f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos;

g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de munca, relaţiile sociale şi influenta factorilor din mediul de munca;

Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU
Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU

   SECŢIUNEA a 2-a Servicii de prevenire şi protecţie 

   ART. 8  (1) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute la art. 6 şi 7, angajatorul desemnează unul sau mai mulţi lucrători pentru a se ocupa de activităţile de protecţie şi de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere şi/sau unitate, denumiţi în continuare lucrători desemnaţi.

(2) Lucrătorii desemnaţi nu trebuie sa fie prejudiciati ca urmare a activităţii lor de protecţie şi a celei de prevenire a riscurilor profesionale.

(3) Lucrătorii desemnaţi trebuie sa dispună de timpul necesar pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile ce le revin prin prezenta lege.

(4) Dacă în întreprindere şi/sau unitate nu se pot organiza activităţile de prevenire şi cele de protecţie din lipsa personalului competent, angajatorul trebuie sa recurgă la servicii externe.

(5) În cazul în care angajatorul apelează la serviciile externe prevăzute la alin. (4), acestea trebuie sa fie informate de către angajator asupra factorilor cunoscuţi ca au efecte sau sunt susceptibili de a avea efecte asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi trebuie sa aibă acces la informaţiile prevăzute la art. 16 alin. (2).

(6) Lucrătorii desemnaţi trebuie sa aibă, în principal, atribuţii privind securitatea şi sănătatea în munca şi, cel mult, atribuţii complementare.

ART. 9  (1) În toate cazurile, pentru a se ocupa de organizarea activităţilor de prevenire şi a celor de protecţie, ţinând seama de mărimea întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau de riscurile la care sunt expusi lucrătorii, precum şi de distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii, se impune ca:

a) lucrătorii desemnaţi sa aibă capacitatea necesară şi sa dispună de mijloacele adecvate;

b) serviciile externe sa aibă aptitudinile necesare şi sa dispună de mijloace personale şi profesionale adecvate;

c) lucrătorii desemnaţi şi serviciile externe sa fie în număr suficient.

(2) Prevenirea riscurilor, precum şi protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor trebuie sa fie asigurate de unul sau mai mulţi lucrători, de un serviciu ori de servicii distincte din interiorul sau din exteriorul întreprinderii şi/sau unităţii.

(3) Lucrătorul/lucrătorii şi/sau serviciul/serviciile prevăzute la alin. (2) trebuie sa colaboreze între ei ori de câte ori este necesar.

(4) În cazul microintreprinderilor şi al întreprinderilor mici, în care se desfăşoară activităţi fără riscuri deosebite, angajatorul isi poate asuma atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca pentru realizarea măsurilor prevăzute de prezenta lege, dacă are capacitatea necesară în domeniu.

h) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă fata de măsurile de protecţie individuală;

i) furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.

Fisa postului, sanctiuni contraventionale, SSM, SU, masura complementara, mediator, mediere, instructiuni proprii
Fisa postului, sanctiuni contraventionale, SSM, SU, masura complementara, mediator, mediere, instructiuni proprii

 (4) Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, ţinând seama de natura activităţilor din întreprindere şi/sau unitate, angajatorul are obligaţia :

a) sa evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de munca;

b) ca, ulterior evaluării prevăzute la lit. a) şi dacă este necesar, măsurile de prevenire, precum şi metodele de lucru şi de producţie aplicate de către angajator sa asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi sa fie integrate în ansamblul activităţilor întreprinderii şi/sau unităţii respective şi la toate nivelurile ierarhice;

c) sa ia în considerare capacitatile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în munca, atunci când îi încredinţează sarcini;

d) sa asigure ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii sa facă obiectul consultărilor cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condiţiile şi mediul de munca;

e) sa ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific, accesul sa fie permis numai lucrătorilor care au primit şi şi-au insusit instrucţiunile adecvate.

(5) Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, atunci când în acelaşi loc de munca isi desfăşoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi şi/sau unităţi, angajatorii acestora au următoarele obligaţii:

a) sa coopereze în vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sănătatea şi igiena în munca, luând în considerare natura activităţilor;

b) sa isi coordoneze acţiunile în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor profesionale, luând în considerare natura activităţilor;

c) sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale;

d) sa informeze lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale.

(6) Măsurile privind securitatea, sănătatea şi igiena în munca nu trebuie sa comporte în nicio situaţie obligaţii financiare pentru lucrători.

Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU
Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU

   SECŢIUNEA a 3-a  Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi iminent

  ART.10 (1) Angajatorul are următoarele obligaţii :

a) sa ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor şi mărimii întreprinderii şi/sau unităţii, ţinând seama de alte persoane prezente;

b) sa stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare şi pompieri.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorul trebuie sa desemneze lucrătorii care aplica măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor.

(3) Numărul lucrătorilor mentionati la alin. (2), instruirea lor şi echipamentul pus la dispoziţia acestora trebuie sa fie adecvate mărimii şi/sau riscurilor specifice întreprinderii şi/sau unităţii.

Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU
Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU

 ART.11- (1) Angajatorul are următoarele obligaţii :

a) sa informeze, cat mai curând posibil, toţi lucrătorii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav şi iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum şi despre măsurile luate ori care trebuie sa fie luate pentru protecţia lor;

b) sa ia măsuri şi sa furnize instrucţiuni pentru a da lucrătorilor posibilitatea sa oprească lucrul şi/sau sa părăsească imediat locul de munca şi sa se îndrepte spre o zona sigura, în caz de pericol grav şi iminent;

c) sa nu impună lucrătorilor reluarea lucrului în situaţia în care încă exista un pericol grav şi iminent, în afară cazurilor excepţionale şi pentru motive justificate.

(2) Lucrătorii care, în cazul unui pericol grav şi iminent, părăsesc locul de munca şi/sau o zona periculoasa nu trebuie sa fie prejudiciati şi trebuie sa fie protejati impotriva oricăror consecinţe negative şi nejustificate pentru aceştia.

(3) Angajatorul trebuie sa se asigure ca, în cazul unui pericol grav şi iminent pentru propria securitate sau a altor persoane, atunci când şeful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toţi lucrătorii sunt apţi sa aplice măsurile corespunzătoare, în conformitate cu cunoştinţele lor şi cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecinţele unui astfel de pericol.

(4) Lucrătorii nu trebuie sa fie prejudiciati pentru cazurile prevăzute la alin. (3), cu excepţia situaţiilor în care aceştia acţionează imprudent sau dau dovada de neglijenţa grava.

SECŢIUNEA a 4-a

Fisa postului, sanctiuni contraventionale, SSM, SU, masura complementara, mediator, mediere, instructiuni proprii
Fisa postului, sanctiuni contraventionale, SSM, SU, masura complementara, mediator, mediere, instructiuni proprii

   Alte obligaţii ale angajatorilor  – ART.12  (1) Angajatorul are următoarele obligaţii :

a) sa realizeze şi sa fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;

b) sa decidă asupra măsurilor de protecţie care trebuie luate şi, după caz, asupra echipamentului de protecţie care trebuie utilizat;

c) sa ţină evidenta accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor uşoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum şi a accidentelor de munca, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. g);

d) sa elaboreze pentru autorităţile competente şi în conformitate cu reglementările legale rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucrătorii săi.

(2) Prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, în funcţie de natura activităţilor şi de mărimea întreprinderilor, se vor stabili obligaţiile ce revin diferitelor categorii de întreprinderi cu privire la întocmirea documentelor prevăzute la alin. (1).

Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU
Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU

   ART. 13  – În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în munca şi pentru prevenirea accidentelor de munca şi a bolilor profesionale, angajatorii au următoarele obligaţii :

a) sa adopte, din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor, a echipamentelor de munca, precum şi de elaborare a tehnologiilor de fabricaţie, soluţii conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea şi sănătatea în munca, prin a căror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare şi de imbolnavire profesională a lucrătorilor;

b) sa întocmească un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa îl aplice corespunzător condiţiilor de munca specifice unităţii;

c) sa obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în munca, înainte de începerea oricărei activităţi, conform prevederilor legale;

d) sa stabilească pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, corespunzător funcţiilor exercitate;

e) sa elaboreze instrucţiuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în munca, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de munca aflate în responsabilitatea lor;

f) sa asigure şi sa controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, prin lucrătorii desemnaţi, prin propria competenta sau prin servicii externe;

g) sa ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor, cum ar fi afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în munca;

h) sa asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de munca, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare;

i) sa ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifica;

j) sa angajeze numai persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmează sa o execute şi sa asigure controlul medical periodic şi, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării;

k) sa ţină evidenta zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. e);

l) sa asigure funcţionarea permanenta şi corecta a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsura şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice;

m) sa prezinte documentele şi sa dea relaţiile solicitate de inspectorii de munca în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor;

n) sa asigure realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;

o) sa desemneze, la solicitarea inspectorului de munca, lucrătorii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor;

p) sa nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor şi a altor persoane;

q) sa asigure echipamente de munca fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;

r) sa asigure echipamente individuale de protecţie;

s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protecţie nou, în cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie.

ART. 14  – Alimentaţia de protecţie se acorda în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori persoanelor care lucrează în condiţii de munca ce impun acest lucru şi se stabileşte prin contractul colectiv de munca şi/sau contractul individual de munca.

ART. 15  (1) Materialele igienico-sanitare se acorda în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori.

(2) Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum şi locurile de munca ce impun acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de munca şi/sau contractul individual de munca.

Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU
Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU

    SECŢIUNEA a 5-a    Informarea lucrătorilor

  ART.16 (1) Ţinând seama de mărimea întreprinderii şi/sau a unităţii, angajatorul trebuie sa ia măsuri corespunzătoare, astfel încât lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora sa primească, în conformitate cu prevederile legale, toate informaţiile necesare privind:

a) riscurile pentru securitate şi sănătate în munca, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie atât la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, în general, cat şi la nivelul fiecărui post de lucru şi/sau fiecărei funcţii;

b) măsurile luate în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) şi (3).

(2) Angajatorul trebuie sa ia măsuri corespunzătoare astfel încât angajatorii lucrătorilor din orice întreprindere şi/sau unitate exterioară, care desfăşoară activităţi în întreprinderea şi/sau în unitatea sa, sa primească informaţii adecvate privind aspectele la care s-a făcut referire la alin. (1), care privesc aceşti lucrători.

ART. 17  Angajatorul trebuie sa ia măsuri corespunzătoare pentru ca lucrătorii desemnaţi sau reprezentanţii lucrătorilor, cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi în conformitate cu prevederile prezentei legi, sa aibă acces la:

a) evaluarea riscurilor şi măsurile de protecţie, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) şi b);

b) evidenta şi rapoartele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) şi d);

c) informaţii privind măsurile din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, precum şi informaţii provenind de la instituţiile de control şi autorităţile competente în domeniu.

SECŢIUNEA a 6-a    Consultarea şi participarea lucrătorilor

ART.18 (1) Angajatorii consulta lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor şi permit participarea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea şi sănătatea în munca.

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) implica:

a) consultarea lucrătorilor;

b) dreptul lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor lor sa facă propuneri;

c) participarea echilibrata.

(3) Lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor definiţi la art. 5 lit. d) iau parte în mod echilibrat sau sunt consultaţi în prealabil şi în timp util de către angajator cu privire la:

a) orice măsura care ar afecta semnificativ securitatea şi sănătatea în munca;

b) desemnarea lucrătorilor la care s-a făcut referire la art. 8 alin. (1) şi la art. 10 alin. (2), precum şi cu privire la activităţile la care s-a făcut referire la art. 8 alin. (1);

c) informaţiile la care s-a făcut referire în art. 12 alin. (1), art. 16 şi 17;

d) recurgerea, după caz, la servicii externe, conform art. 8 alin. (4);

e) organizarea şi planificarea instruirii prevăzute la art. 20 şi 21.

(4) Reprezentanţii lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor au dreptul sa solicite angajatorului sa ia măsuri corespunzătoare şi sa prezinte propuneri în acest sens, în scopul diminuării riscurilor pentru lucrători şi/sau al eliminării surselor de pericol.

(5) Reprezentanţii lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor sau lucrătorii nu pot fi prejudiciati din cauza activităţilor la care s-a făcut referire în alin. (1)-(3).

(6) Angajatorul trebuie sa acorde reprezentanţilor lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor un timp adecvat, fără diminuarea drepturilor salariale, şi sa le furnizeze mijloacele necesare pentru a-şi putea exercita drepturile şi atribuţiile care decurg din prezenta lege.

(7) Reprezentanţii lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi/sau lucrătorii au dreptul sa apeleze la autorităţile competente, în cazul în care considera ca măsurile adoptate şi mijloacele utilizate de către angajator nu sunt suficiente pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în munca.

(8) Reprezentanţilor lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor trebuie sa li se acorde posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile inspectorilor de munca şi inspectorilor sanitari, în timpul vizitelor de control.

ART. 19  În vederea realizării prevederilor art. 16, 17 şi ale art. 18 alin. (1), la nivelul angajatorului se înfiinţează, se organizează şi funcţionează comitete de securitate şi sănătate în munca.

Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU
Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU

    SECŢIUNEA a 7-a    Instruirea lucrătorilor

    ART. 20  (1) Angajatorul trebuie sa asigure condiţii pentru ca fiecare lucrator sa primească o instruire suficienta şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, în special sub forma de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de munca şi postului sau :

a) la angajare;

b) la schimbarea locului de munca sau la transfer;

c) la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificări ale echipamentului existent;

d) la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru;

e) la executarea unor lucrări speciale.

(2) Instruirea prevăzută la alin. (1) trebuie sa fie:

a) adaptată evoluţiei riscurilor sau apariţiei unor noi riscuri;

b) periodică şi ori de câte ori este necesar.

(3) Angajatorul se va asigura ca lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior, care desfăşoară activităţi în întreprinderea şi/sau unitatea proprie, au primit instrucţiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate şi sănătate în munca, pe durata desfăşurării activităţilor.

(4) Reprezentanţii lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca au dreptul la instruire corespunzătoare.

ART. 21   (1) Instruirea prevăzută la art. 20 alin. (1), (2) şi (4) nu poate fi realizată pe cheltuiala lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora.

(2) Instruirea prevăzută la art. 20 alin. (1) şi (2) trebuie sa se realizeze în timpul programului de lucru.

(3) Instruirea prevăzută la art. 20 alin. (4) trebuie sa se efectueze în timpul programului de lucru, fie în interiorul, fie în afară întreprinderii şi/sau unităţii.

Mediere, mediator, tranzactie, conciliere, negociere, litigiu, fisa postului, faptuitor, penal 2  CAP. VIII    Infracţiuni

ART. 37  (1) Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate şi sănătate în munca de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se creează un pericol grav şi iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesională, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amenda.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a produs consecinţe deosebite, pedeapsa este închisoarea de la un an la 3 ani sau amenda.

(3) Fapta prevăzută la alin. (1) săvârşită din culpa se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda, iar fapta prevăzută la alin. (2) săvârşită din culpa se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda.

ART. 38  (1) Nerespectarea de către orice persoana a obligaţiilor şi a măsurilor stabilite cu privire la securitatea şi sănătatea în munca, dacă prin aceasta se creează un pericol grav şi iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesională, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amenda.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a produs consecinţe deosebite, pedeapsa este închisoarea de la un an la 3 ani sau amenda.

(3) Dacă nerespectarea consta în repunerea în funcţiune a instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor, anterior eliminării tuturor deficienţelor pentru care s-a luat măsura opririi lor, pedeapsa este închisoarea de la un an la 2 ani sau amenda.

(4) Faptele prevăzute la alin. (1) şi (3) săvârşite din culpa se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda, iar fapta prevăzută la alin. (2) săvârşită din culpa se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda.

B.  Avand in vedere prevederile H.G. nr. 1425/2006 – Normele Metodologice din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006, angajatorul are urmatoarele obligatii :

ART. 9  Certificatul constatator, emis în baza declaraţiei pe propria răspundere, da dreptul angajatorilor sa desfăşoare activităţile pentru care au obţinut certificatul.

ART. 13   Angajatorul trebuie sa asigure planificarea, organizarea şi mijloacele necesare activităţii de prevenire şi protecţie în unitatea şi/sau întreprinderea sa.

SECŢIUNEA a 2-a Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie

Servicii SSM si SU, Fisa postului, documentatie SSM si SU, Regulament intern, Fisa de post, Instructiuni proprii
Servicii SSM si SU, Fisa postului, documentatie SSM si SU, Regulament intern, Fisa de post, Instructiuni proprii

  ART.14 – Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie este realizată de către angajator, în următoarele moduri:

a) prin asumarea de către angajator, în condiţiile art. 9 alin. (4) din lege, a atribuţiilor pentru realizarea măsurilor prevăzute de lege;

b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie;

c) prin înfiinţarea unui serviciu intern de prevenire şi protecţie;

d) prin apelarea la servicii externe de prevenire şi protecţie.

ART. 19  (1) În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au peste 150 de lucrători, angajatorul trebuie sa organizeze serviciul intern de prevenire şi protecţie.

(2) În cazul în care serviciul intern de prevenire şi protecţie nu are capacitatile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie sa apeleze la unul sau mai multe servicii externe.

CAP. IV   Organizarea şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în munca

Organizarea comitetului de securitate şi sănătate în munca

ART. 57  (1) Comitetul de securitate şi sănătate în munca se constituie în unităţile care au un număr de cel puţin 50 de lucrători, inclusiv cu capital străin, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României.

(2) Inspectorul de munca poate impune constituirea comitetului de securitate şi sănătate în munca în unităţile cu un număr mai mic de 50 de lucrători în funcţie de natura activităţii şi de riscurile identificate.

(3) În cazul în care activitatea se desfăşoară în unităţi dispersate teritorial, se pot infiinta mai multe comitete de securitate şi sănătate în munca; numărul acestora se stabileşte prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern ori regulamentul de organizare şi funcţionare.

(4) Comitetul de securitate şi sănătate în munca se constituie şi în cazul activităţilor care se desfăşoară temporar, respectiv cu o durata mai mare de 3 luni.

(5) În unităţile care au mai puţin de 50 de lucrători, atribuţiile comitetului de securitate şi sănătate în munca revin reprezentanţilor lucrătorilor, cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.

ART. 58  (1) Comitetul de securitate şi sănătate în munca este constituit din reprezentanţii lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, pe de o parte, şi angajator sau reprezentantul sau legal şi/sau reprezentanţii săi în număr egal cu cel al reprezentanţilor lucrătorilor şi medicul de medicina muncii, pe de alta parte.

(2) Lucrătorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire şi protecţie este secretarul comitetului de securitate şi sănătate în munca.

ART. 59   (1) Reprezentanţii lucrătorilor în comitetul de securitate şi sănătate în munca vor fi aleşi pe o perioada de 2 ani.

(2) În cazul în care unul sau mai mulţi reprezentanţi ai lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor se retrag din comitetul de securitate şi sănătate în munca, aceştia vor fi înlocuiţi imediat prin alţi reprezentanţi aleşi.

ART. 60  (1) Modalitatea de desemnare a reprezentanţilor lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în munca va fi stabilită prin contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare.

(2) Reprezentanţii lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în munca vor fi desemnaţi de către lucrători dintre reprezentanţii lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, după cum urmează:

b) de la 101 la 500 de lucrători – 3 reprezentanţi;

ART. 61  (1) Angajatorul are obligaţia sa acorde fiecărui reprezentant al lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în munca timpul necesar exercitării atribuţiilor specifice.

(2) Timpul alocat acestei activităţi va fi considerat timp de munca şi va fi de cel puţin:

b) 5 ore pe luna în unităţile având un efectiv între 100 şi 299 de lucrători;

c) 10 ore pe luna în unităţile având un efectiv între 300 şi 499 de lucrători;

(3) Instruirea necesară exercitării rolului de membru în comitetul de securitate şi sănătate în munca trebuie sa se realizeze în timpul programului de lucru şi pe cheltuiala unităţii.

ART. 62  Angajatorul sau reprezentantul sau legal este preşedintele comitetului de securitate şi sănătate în munca.

ART. 63   Membrii comitetului de securitate şi sănătate în munca se nominalizeaza prin decizie scrisă a preşedintelui acestuia, iar componenta comitetului va fi adusă la cunostinta tuturor lucrătorilor.

ART. 64  (1) La întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în munca vor fi convocaţi sa participe lucrătorii desemnaţi, reprezentanţii serviciului intern de prevenire şi protecţie şi, în cazul în care angajatorul a contractat unul sau mai multe servicii externe de prevenire şi protecţie, reprezentanţii acestora.

(2) La întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în munca pot fi invitaţi sa participe inspectori de munca.

SECŢIUNEA a 2-a  –  Funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în munca

ART. 65  Comitetul de securitate şi sănătate în munca funcţionează în baza regulamentului de funcţionare propriu.

ART.66 (1) Angajatorul are obligaţia sa asigure întrunirea comitetului de securitate şi sănătate în munca cel puţin o data pe trimestru şi ori de câte ori este necesar.

SECŢIUNEA a 4-a – Obligaţiile angajatorului referitoare la comitetul de securitate şi sănătate în munca

ART. 68   Angajatorul trebuie sa furnizeze comitetului de securitate şi sănătate în munca toate informaţiile necesare, pentru ca membrii acestuia sa isi poată da avizul în cunostinta de cauza.

ART. 69   (1) Angajatorul trebuie sa prezinte, cel puţin o data pe an, comitetului de securitate şi sănătate în munca un raport scris care va cuprinde situaţia securităţii şi sănătăţii în munca, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienta acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se vor realiza în anul următor.

(2) Angajatorul trebuie sa transmită raportul prevăzut la alin. (1), avizat de membrii comitetului de securitate şi sănătate în munca, în termen de 10 zile, inspectoratului teritorial de munca.

ART. 70  Angajatorul trebuie sa supună analizei comitetului de securitate şi sănătate în munca documentaţia referitoare la caracteristicile echipamentelor de munca, ale echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală, în vederea selectionarii echipamentelor optime.

ART. 71   Angajatorul trebuie sa informeze comitetul de securitate şi sănătate în munca cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate şi sănătate, măsurile de prevenire şi protecţie atât la nivel de unitate, cat şi la nivel de loc de munca şi tipuri de posturi de lucru, măsurile de prim ajutor, de prevenire şi stingere a incendiilor şi evacuare a lucrătorilor.

ART. 72    Angajatorul comunica comitetului de securitate şi sănătate în munca punctul sau de vedere sau, dacă este cazul, al medicului de medicina muncii, serviciului intern sau extern de prevenire şi protecţie, asupra plangerilor lucrătorilor privind condiţiile de munca şi modul în care serviciul intern sau extern de prevenire şi protecţie isi îndeplineşte atribuţiile.

ART. 73  În cazul în care angajatorul nu ia în considerare propunerile comitetului de securitate şi sănătate în munca, conform atribuţiilor prevăzute la art. 67, trebuie sa motiveze decizia sa în fata comitetului; motivatia va fi consemnată în procesul-verbal.

ART. 79    Fiecare angajator are obligaţia sa asigure baza materială corespunzătoare unei instruiri adecvate.

ART. 91  (1) Instruirea la locul de munca se face de către conducătorul direct al locului de munca, în grupe de maximum 20 de persoane. (persoana numita prin decizie interna va trebui obligatoriu sa efectueze cursuri de specializare la un formator profesional – cursuri SSM si PSI)

(2) Fişa de instruire se păstrează de către conducătorul locului de munca.

ART. 92   (1) Durata instruirii la locul de munca depinde de riscurile pentru securitate şi sănătate în munca, precum şi de măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de munca, post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate.

(2) Durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mica de 8 ore şi se stabileşte prin instrucţiuni proprii de către conducătorul locului de munca respectiv, împreună cu:

a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca; sau

b) lucrătorul desemnat; sau

c) un lucrator al serviciului intern de prevenire şi protecţie; sau

d) serviciul extern de prevenire şi protecţie.

Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU
Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU

   ART. 96  (1) Instruirea periodică se efectuează de către conducătorul locului de munca.

   ART. 141  (1) Angajatorul va tine evidenta evenimentelor în:

a) Registrul unic de evidenta a accidentatilor în munca, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15;

b) Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16;

c) Registrul unic de evidenta a accidentelor uşoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17;

d) Registrul unic de evidenta a accidentatilor în munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18.

(2) În registrul prevăzut la alin. (1) lit. d) se va tine evidenta accidentatilor în munca pentru care perioada de incapacitate temporară de munca este de minimum 4 zile de lucru, fără a lua în calcul ziua producerii accidentului.

(3) Registrele de evidenta trebuie sa fie actualizate.

 C.   Avand in vedere dispozitiile,  H.G. nr. 1.048/09.08.2006 – privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca,angajatorul are urmatoarele obligatii :

CAP. II    Obligaţiile angajatorilor

    SECŢIUNEA 1    Prevederi generale

ART. 5  (1) Echipamentul individual de protecţie trebuie sa respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piata, cu modificările ulterioare.

(2) Orice echipament individual de protecţie trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:

a) sa fie corespunzător pentru riscurile implicate, fără sa conducă el însuşi la un risc mărit;

b) sa corespundă condiţiilor existente la locul de munca;

c) sa ia în considerare cerinţele ergonomice şi starea sănătăţii lucrătorului;

d) sa se potriveasca în mod corect persoanei care îl poarta, după toate ajustarile necesare.

ART. 10    (1) Echipamentul individual de protecţie se distribuie gratuit de angajator, care asigura buna sa funcţionare şi o stare de igiena satisfăcătoare prin intermediul întreţinerii, repararii şi inlocuirilor necesare.

ART. 11   Angajatorul informează mai întâi lucrătorul despre riscurile impotriva cărora îl protejeaza purtarea echipamentului individual de protecţie.

ART. 12  Angajatorul asigura instruirea lucrătorului şi, dacă este cazul, organizează antrenamente pentru modul de purtare a echipamentului individual de protecţie.

SECŢIUNEA a 2-a

    Evaluarea echipamentului individual de protecţie

ART. 14   (1) Înainte de a alege echipamentul individual de protecţie, angajatorul trebuie sa evalueze dacă echipamentul individual de protecţie pe care intenţionează sa îl folosească îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 5 şi 6.

(2) Aceasta evaluare cuprinde:

a) analiza şi evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin alte mijloace;

b) definirea caracteristicilor pe care trebuie sa le posede echipamentul individual de protecţie pentru a fi eficace impotriva riscurilor prevăzute la lit. a), luându-se în considerare orice riscuri pe care le poate crea echipamentul în sine;

c) compararea caracteristicilor echipamentului individual de protecţie disponibil cu caracteristicile prevăzute la lit. b).

 D.  Avand in vedere dispozitiile, H.G. nr. 1051/2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special cu afectiuni dorsolombare, angajatorul are urmatoarele obligatii :

Obligaţiile angajatorilor

ART.4  Angajatorul trebuie sa ia măsuri tehnico-organizatorice necesare sau trebuie sa utilizeze mijloace corespunzătoare, în special echipamente mecanice, pentru a evita necesitatea manipulării manuale a maselor de către lucrători.

ART.8  (1) Fără a aduce atingere prevederilor <LLNK 12006   319 10 202  16 36>art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006, lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora trebuie sa fie informati despre toate măsurile ce trebuie puse în practica în aplicarea prezentei hotărâri, cu privire la protecţia securităţii şi sănătăţii.

(2) Angajatorii trebuie sa se asigure ca lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora primesc informaţii generale şi, ori de câte ori este posibil, informaţii precise cu privire la:

a) greutatea maselor;

b) centrul de greutate sau partea cea mai grea, atunci când pachetul este încărcat excentric.

ART. 9    Fără a aduce atingere prevederilor <LLNK 12006   319 10 202  20 36>art. 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006, angajatorii trebuie sa se asigure ca lucrătorii primesc, în plus, o formare adecvată şi informaţii precise cu privire la modul corect de manipulare a maselor şi la riscurile la care aceştia se expun, în special dacă aceste sarcini nu sunt efectuate corect, având în vedere prevederile anexelor nr. 1 şi 2.

 E.   Avand in vedere dispozitiile, Legii nr. 346/05.06.2002 (actualizată pana la data de 25.05.2006) – privind asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale,angajatorul are urmatoarele obligatii :

ART. 5   (1) Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi;

a) persoanele care desfăşoară activităţi pe baza unui contract individual de munca, indiferent de durata acestuia, precum şi functionarii publici;

b) persoanele care isi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. a);

c) somerii, pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii;

d) ucenicii, elevii şi studenţii, pe toată durata efectuării practicii profesionale.

ART. 7   (1) Prevederile art. 5 sunt aplicabile şi angajaţilor romani care prestează munca în străinătate din dispoziţia angajatorilor romani, în condiţiile legii.

(2) Au calitatea de asigurat şi cetăţenii străini sau apatrizii care prestează munca pentru angajatori romani, pe perioada în care au, potrivit legii, domiciliul sau resedinta în România.

ART. 10   (1) În vederea încheierii asigurării pentru accidente de munca şi boli profesionale şi a stabilirii cotei contribuţiei datorate, angajatorul are obligaţia de a comunica asiguratorului, printr-o declaraţie pe propria răspundere, domeniul de activitate conform Clasificarii Activităţilor din Economia Nationala – CAEN, numărul de angajaţi, fondul de salarii, precum şi orice alte informaţii solicitate în acest scop.

(2) Modelul şi conţinutul declaraţiei prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Declaraţia se depune la sediul asiguratorului, în termen de 30 de zile de la data dobândirii personalităţii juridice sau a începerii raporturilor de munca ori de serviciu între părţi, după caz.

(4) În cazul modificării uneia sau mai multor informaţii din declaraţia prevăzută la alin. (1), angajatorul are obligaţia sa anunţe asiguratorul în termen de 15 zile.

Fisa postului, sanctiuni contraventionale, SSM, SU, masura complementara, mediator, mediere, instructiuni proprii
Fisa postului, sanctiuni contraventionale, SSM, SU, masura complementara, mediator, mediere, instructiuni proprii

  ART. 51   (1) Angajatorii au obligaţia de a comunica asiguratorului accidentele soldate cu incapacitate de munca sau cu decesul asiguraţilor.

(2) Comunicarea trebuie realizată de îndată ce angajatorul a luat cunostinta despre accident.

(3) Obligaţia privind comunicarea revine şi persoanelor asigurate conform art. 6 sau urmaşilor acestora, în cazul în care accidentul de munca s-a soldat cu decesul asiguratului.

ART. 56  (1) Angajatorii au obligaţia de a asigura informarea, participarea şi colaborarea angajaţilor pentru adoptarea şi aplicarea măsurilor de prevenire a accidentelor de munca şi a bolilor profesionale.

(2) Angajaţii au obligaţia de a participa la acţiuni privind adoptarea unor măsuri de securitate şi sănătate în munca, atunci când sunt solicitati în acest scop de către angajatori.

ART. 57  Angajaţii nu suporta în nici o situaţie costul măsurilor de prevenire aplicate în condiţiile art. 56.

ART. 58   Angajatorii au obligaţia de a furniza toate informaţiile solicitate de asigurator în legatura cu riscurile de la locurile de munca.

ART. 59  Angajaţii sunt obligaţi sa cunoască şi sa respecte măsurile tehnice şi organizatorice luate de angajatori pentru prevenirea accidentelor de munca şi a bolilor profesionale, aduse la cunostinta în cadrul instructajului de protecţie a muncii.

F.  Avand in vedere dispozitiile, Normelor Metodologice din 05.07.2006 – de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorul are urmatoarele obligatii :

Serviciile medicale preventive (examenul medical la angajare, controlul medical de adaptare, controlul medical periodic, examenul medical la reluarea activităţii, consultaţii spontane) este suportat direct de către angajator.

ART. 5   (1) Angajatorii au obligaţia de a anunta asiguratorul despre modificările datelor de identificare sau ale activităţii principale stabilite în funcţie de numărul cel mai mare de salariaţi.

(2) Angajatorul are obligaţia de a depune o noua declaraţie pe propria răspundere, în termen de cel mult 15 zile de când au survenit modificările menţionate la alin. (1).

G.  Avand in vedere dispozitiile, H.G. nr. 1091/2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, angajatorul are urmatoarele obligatii :

 

Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU
Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU

    ART. 8    În scopul asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, angajatorul trebuie sa ia toate măsurile ca:

a) sa fie păstrate în permanenta libere căile de acces ce conduc spre ieşirile de urgenta şi ieşirile propriu-zise;

b) sa fie realizată întreţinerea tehnica a locului de munca şi a echipamentelor şi dispozitivelor, în special a celor menţionate în anexele nr. 1 şi 2, iar orice neconformităţi constatate şi susceptibile de a afecta securitatea şi sănătatea lucrătorilor sa fie corectate cat mai curând posibil;

c) sa fie curatate cu regularitate, pentru a se asigura un nivel de igiena corespunzător locului de munca, echipamentele şi dispozitivele, în special cele menţionate la pct. 6 din anexa nr. 1 şi la pct. 6 din anexa nr. 2;

d) sa fie cu regularitate întreţinute şi verificate echipamentele şi dispozitivele de securitate destinate prevenirii sau eliminării pericolelor, în special cele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

ART. 9   Atunci când locurile de munca suferă modificări, extinderi şi/sau transformări după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, angajatorul trebuie sa ia toate măsurile necesare pentru a se asigura ca aceste modificări, extinderi şi/sau transformări sunt în concordanta cu cerinţele minime corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 1.

22. Locuri de munca în condiţii de izolare (dispoziţii speciale)

22.1. Angajatorul va numi prin decizie o persoana cu atribuţii concrete care sa supravegheze lucrătorii care lucrează în condiţii de izolare.

H.   Avand in vedere dispozitiile, H.G. 1.146/30.08.2006 – privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca, angajatorul are urmatoarele obligatii :

Obligaţiile angajatorului     SECŢIUNEA  1

Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU
Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU

     Obligaţii generale. Reguli referitoare la echipamentele de munca

    ART. 3   (1) Angajatorul este obligat sa ia măsurile necesare pentru ca echipamentul de munca pus la dispoziţia lucrătorilor din întreprindere şi/sau unităţi sa corespundă lucrului prestat ori sa fie adaptat acestui scop şi sa poată fi utilizat de către lucrători, fără a pune în pericol securitatea sau sănătatea lor.

(2) La alegerea echipamentelor de munca pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, angajatorul este obligat sa acorde o atentie deosebita tuturor condiţiilor de munca, caracteristicilor specifice acestora, precum şi riscurilor existente, în special la locurile de munca din cadrul întreprinderii şi/sau unităţii, şi/sau riscurilor care sunt susceptibile sa apara la utilizarea echipamentelor de munca.

(3) În situaţia în care nu este posibil sa se asigure ca echipamentele de munca sunt utilizate fără niciun risc pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor, angajatorul este obligat sa ia măsuri corespunzătoare pentru reducerea riscurilor.

ART. 4 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 3, angajatorul este obligat sa procure şi/sau sa utilizeze:

a) echipamente de munca puse pentru prima data la dispoziţia lucrătorilor din întreprindere şi/sau unitate, pentru folosinta, după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care îndeplinesc:

(i) prevederile tuturor reglementărilor tehnice romane care transpun legislaţia comunitara aplicabilă;

(ii) cerinţele minime prevăzute în anexa nr. 1, în cazul în care nu se aplica sau se aplica parţial reglementări tehnice romane care transpun legislaţia comunitara;

b) echipamente de munca puse pentru prima data la dispoziţia lucrătorilor din întreprindere şi/sau unitate, pentru folosinta, care îndeplinesc cerinţele minime prevăzute în anexa nr. 1, cel târziu pana la data de 31 decembrie 2006.

(2) Angajatorul este obligat sa ia măsurile necesare pentru ca, pe toată durata utilizării lor, echipamentele de munca sa fie menţinute, printr-o întreţinere adecvată, la un nivel tehnic care sa respecte, după caz, prevederile alin. (1) lit. a) sau b).

(3) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei stabileşte, după consultarea partenerilor sociali şi luând în considerare legislaţia şi/sau practicile naţionale, modalităţile care sa permită realizarea unui nivel de securitate corespunzător obiectivelor prevăzute în anexa nr. 2.

SECŢIUNEA a 2-a   Verificarea echipamentelor de munca

ART. 5   (1) Angajatorul este obligat sa ia măsurile necesare pentru ca echipamentele de munca a căror securitate depinde de condiţiile de instalare sa fie supuse unei verificări iniţiale, după instalare şi înainte de prima punere în funcţiune şi unei verificări după fiecare montare într-un loc de munca nou sau pe un nou amplasament, efectuate de persoane competente, în conformitate cu legislaţia şi/sau cu practicile naţionale, în scopul asigurării unei instalări corecte şi a bunei funcţionari a acestor echipamente de munca.

(2) Pentru a garanta ca cerinţele de securitate şi de sănătate sunt respectate şi orice deteriorări sunt depistate şi remediate la timp, angajatorul este obligat sa ia măsurile necesare pentru ca echipamentele de munca, care sunt supuse unor influente ce pot genera deteriorări susceptibile de a fi la originea unor situaţii periculoase, sa facă obiectul:

a) unor verificări periodice şi, dacă este cazul, unor încercări periodice efectuate de persoane competente, în conformitate cu legislaţia şi/sau cu practicile naţionale;

b) unor verificări speciale, efectuate de persoane competente, în conformitate cu legislaţia şi/sau cu practicile naţionale, de fiecare data când s-au produs evenimente excepţionale susceptibile sa aibă consecinţe dăunătoare asupra securităţii echipamentului de munca, cum ar fi modificări ale procesului de munca, accidente, fenomene naturale, perioade prelungite de neutilizare.

(3) Rezultatele verificărilor trebuie sa fie înregistrate şi puse la dispoziţie Inspecţiei Muncii la solicitarea acesteia. Ele trebuie păstrate pe o perioada de timp corespunzătoare, de exemplu, în funcţie de recomandările sau specificaţiile producătorului.

(4) Dacă echipamentele de munca respective sunt utilizate în exteriorul întreprinderii, acestea trebuie sa fie însoţite de o dovada referitoare la realizarile ultimei verificări.

(5) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei stabileşte modalităţile de efectuare a acestor verificări.

SECŢIUNEA a 3-a  Echipamente de munca cu riscuri specifice. Ergonomia şi sănătatea la locul de munca

ART. 6  Dacă utilizarea unui echipament de munca este susceptibilă sa prezinte un risc specific pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, angajatorul este obligat sa ia măsurile necesare pentru a se asigura ca:

a) utilizarea echipamentului de munca este accesibila numai lucrătorilor însărcinaţi cu aceasta atribuţie;

b) pentru efectuarea reparaţiilor, modificărilor şi întreţinerii trebuie desemnaţi lucrători cu atribuţii în acest sens.

ART.7  Postul de lucru şi poziţia lucrătorilor în utilizarea echipamentului de munca, precum şi principiile ergonomice trebuie sa fie luate, în mod deosebit, în considerare de către angajator la aplicarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate.

ART. 10   Fără a aduce atingere prevederilor secţiunii a 7-a, cap. III din Legea nr. 319/2006, angajatorul este obligat sa ia măsurile necesare pentru ca:

a) lucrătorii însărcinaţi cu utilizarea echipamentelor de munca sa fie instruiti adecvat, inclusiv cu privire la riscurile posibile, determinate de utilizarea acestora;

b) lucrătorii prevăzuţi la art. 6 lit. b) sa fie instruiti adecvat.

  I.  Avand in vedere dispozitiile, H.G. nr. 971/2006 – privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate in munca, angajatorul are urmatoarele obligatii :

Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU
Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU

   Obligaţiile angajatorilor     SECŢIUNEA 1   Obligaţii generale

    ART. 6   (1) Atunci când riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protecţie colectivă ori prin măsuri, metode sau procedee de organizare a muncii, angajatorul trebuie sa prevadă semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, şi sa verifice existenta acesteia.

(2) Pentru alegerea semnalizarii adecvate, angajatorul trebuie sa ia în considerare orice evaluare a riscurilor realizată în conformitate cu art. 7 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 319/2006.

    ART. 7   Semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca trebuie sa satisfacă cerinţele minime prevăzute în anexele nr. 1-9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.8  În interiorul întreprinderilor şi/sau unităţilor trebuie prevăzută, dacă este cazul, semnalizarea corespunzătoare traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim şi aerian, fără a aduce atingere cerinţelor minime prevăzute în anexa nr. 5.

 J.  Avand in vedere dispozitiile, H.G. nr. 355/11.04.2007 – privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, angajatorul are urmatoarele obligatii :

       Obligaţiile angajatorilor :

Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU
Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU

   ART. 6   Angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cat şi din sectorul privat, sunt obligaţi sa respecte reglementările în vigoare privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor.

   ART.7  Angajatorii sunt obligaţi sa asigure fondurile şi condiţiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor, aceştia nefiind implicaţi în niciun fel în costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale.

   CAP. III     –   Servicii medicale profilactice

   ART.8   (1) Serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătăţii lucrătorilor sunt: examenul medical la angajarea în muncă, de adaptare,periodic, la reluarea activităţii, promovarea sănătăţii la locul de muncă.

(2) Serviciile medicale profilactice prevăzute la alin. (1) se efectuează potrivit prevederilor anexei nr. 1, precum şi ale actelor normative specifice.

(3) În cazuri argumentate medical, ştiinţific, statistic, examenele medicale profilactice se vor adapta periodic, specific noilor riscuri profesionale.

(4) Testarea psihologică a aptitudinilor în muncă se face potrivit prevederilor anexei nr. 1.

ART. 9   (1) În sensul prezentei hotărâri, aptitudinea în muncă reprezintă capacitatea lucrătorului din punct de vedere medical de a desfăşura activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul medical.

(2) Pentru stabilirea aptitudinii în muncă, medicul specialist de medicina muncii poate solicita şi alte investigaţii şi examene medicale de specialitate, suplimentare celor prevăzute la art. 8.

ART. 10  În condiţiile în care medicul de medicina muncii face recomandări de tip medical, aptitudinea este condiţionată de respectarea acestora, iar în fişa de aptitudine anexa nr. 5, avizul medical va fi “apt condiţionat”.

ART. 11   (1) Inaptitudinea temporară în muncă, în sensul prezentei hotărâri, reprezintă incapacitatea medicală a lucrătorului de a desfăşura activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul medical privind aptitudinea în muncă, până la reevaluarea sănătăţii de către medicul de medicina muncii.

(2) În situaţia în care lucrătorul se află temporar, din cauza unei boli, în situaţia de incapacitate medicală privind desfăşurarea activităţii la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul medical de medicina muncii, medicul de medicina muncii stabileşte inaptitudinea temporară până la dispariţia cauzei medicale, iar în fişa de aptitudine – anexa nr. 5, avizul medical va fi “inapt temporar”.

ART.13 – Examenul medical al lucrătorilor la angajarea în muncă stabileşte aptitudinea/aptitudinea condiţionată/ inaptitudinea permanentă sau temporară în muncă pentru profesia/funcţia şi locul de muncă în care angajatorul îi va desemna să lucreze privind:

a) compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afecţiuni prezente în momentul examinării şi viitorul loc de muncă;

b) existenţa/inexistenţa unei afecţiuni ce pune în pericol sănătatea şi securitatea celorlalţi lucrători de la acelaşi loc de muncă;

c) existenţa/inexistenţa unei afecţiuni ce pune în pericol securitatea unităţii şi/sau calitatea produselor realizate sau a serviciilor prestate;

d) existenţa/inexistenţa unui risc pentru sănătatea populaţiei căreia îi asigură servicii.

ART. 14   În funcţie de rezultatul examenului medical la angajarea în muncă, medicul de medicina muncii poate face propuneri pentru:

a) adaptarea postului de muncă la caracteristicile anatomice, fiziologice, psihologice şi la starea de sănătate a lucrătorului, în situaţia prevăzută la art. 15 lit. b);

b) îndrumarea persoanei care urmează a fi angajată către alte locuri de muncă;

c) includerea în circuitul informaţional şi operaţional din sistemul sanitar a acelor persoane care necesită o supraveghere medicală deosebită.

ART. 15   Examenul medical la angajarea în muncă se efectuează pentru:

a) lucrătorii care urmează a fi angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată;

b) lucrătorii care îşi schimbă locul de muncă sau sunt detaşaţi în alte locuri de muncă ori alte activităţi;

c) lucrătorii care îşi schimbă meseria sau profesia.

ART. 16   (1) Examenul medical la angajarea în munca se face la solicitarea angajatorului, care va completa fişa de solicitare a examenului medical la angajare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi fişa de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

ART. 19     Efectuarea examenului medical periodic are următoarele scopuri:

a) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii în muncă pentru profesia/funcţia şi locul de muncă pentru care s-a făcut angajarea şi s-a eliberat fişa de aptitudine;

b) depistarea apariţiei unor boli care constituie contraindicaţii pentru activităţile şi locurile de muncă cu expunere la factori de risc profesional;

c) diagnosticarea bolilor profesionale;

d) diagnosticarea bolilor legate de profesie;

e) depistarea bolilor care constituie risc pentru viaţa şi sănătatea celorlalţi lucrători la acelaşi loc de muncă;

f) depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unităţii, pentru calitatea produselor sau pentru populaţia cu care lucrătorul vine în contact prin natura activităţii sale.

ART. 20    Examenul medical periodic se efectuează obligatoriu tuturor lucrătorilor.

ART. 21   Frecvenţa examenului medical periodic este stabilită prin fişele întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 şi poate fi modificată numai la propunerea medicului specialist de medicina muncii, cu informarea angajatorului.

ART. 22    Examenul medical periodic cuprinde următoarele:

a) înregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut în intervalul de la examenul medical în vederea angajării sau de la ultimul examen medical periodic până în momentul examenului medical respectiv;

b) examenul clinic general, conform dosarului medical prevăzut în anexa nr. 4;

c) examenele clinice şi paraclinice, conform modelului de fişă prevăzut în anexa nr. 1 şi examenului indicat de către medicul specialist de medicina muncii;

d) înregistrarea rezultatelor în dosarul medical prevăzut în anexa nr. 4;

e) finalizarea concluziei prin completarea fişei de aptitudine, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, de către medicul specialist de medicina muncii, în două exemplare, unul pentru angajator şi celălalt pentru lucrător.

ART. 23  Examenul medical la reluarea activităţii se efectuează după o întrerupere a activităţii de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, în termen de 7 zile de la reluarea activităţii, cu respectarea dispoziţiilor art. 22.

ART. 24   Efectuarea examenului medical la reluarea activităţii are următoarele scopuri:

a) confirmarea aptitudinii lucrătorului pentru exercitarea profesiei/funcţiei avute anterior sau noii profesii/funcţii la locul de muncă respectiv;

b) stabilirea unor măsuri de adaptare a locului de muncă şi a unor activităţi specifice profesiei sau funcţiei, dacă este cazul;

c) reorientarea spre un alt loc de muncă, care să asigure lucrătorului menţinerea sănătăţii şi a capacităţii sale de muncă.

ART. 25   Medicul de medicina muncii are dreptul de a efectua examenul medical la reluarea activităţii ori de câte ori îl consideră necesar, în funcţie de natura bolii sau a accidentului pentru care lucrătorul a absentat din producţie.

ART.26  Promovarea sănătăţii la locul de muncă reprezintă supravegherea activă a sănătăţii lucrătorilor în raport cu caracteristicile locului de muncă şi, în mod particular, cu factorii de risc profesionali.

ART. 38    Înregistrările medicale sunt păstrate o perioadă de timp cel puţin egală cu durata medie de expunere – afectare a stării de sănătate, pentru fiecare categorie de risc profesional, astfel:

a) cabinetul de medicina muncii păstrează dosarele medicale, fişele de expunere la riscuri profesionale şi datele de morbiditate profesională;

b) angajatorul păstrează lista locurilor de muncă cu riscuri profesionale şi concluzia examinării medicale (fişa de aptitudine);

c) în cazul schimbării structurii de medicina muncii cu care a fost realizată supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor, înregistrările medicale se predau noului cabinet de medicina muncii agreat de angajator.

In domeniul apararii  impotriva incendiilor cat si a situatiilor de urgenta

A.  Avand in vedere prevederile, Legii nr. 307/2006 – privind apărarea impotriva incendiilor, angajatorul are urmatoarele obligatii :

Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU
Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU

   ART. 27  (1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării impotriva incendiilor, din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene şi locale, instituţiilor şi operatorilor economici au/are următoarele obligaţii principale:

a) participa la elaborarea şi aplicarea conceptiei de apărare impotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, instituţiei sau operatorului economic;

b) controlează aplicarea normelor de apărare impotriva incendiilor în domeniul specific;

c) propun/propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare impotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea impotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice;

d) indruma şi controlează activitatea de apărare impotriva incendiilor şi analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenta voluntare sau private, după caz, în unităţile şi instituţiile din care fac/face parte;

e) prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de evaluare a capacităţii de apărare impotriva incendiilor;

f) răspund/răspunde de pregătirea serviciului de urgenta voluntar sau privat, după caz, precum şi de participarea acestuia la concursurile profesionale;

g) acorda sprijin şi asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situaţii de urgenta în îndeplinirea atribuţiilor.

(2) Formarea, evaluarea şi certificarea competentei profesionale a cadrelor tehnice/personalului cu atribuţii în domeniul apărării impotriva incendiilor, prevăzute la alin. (1), se realizează în centre de formare şi evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupationale recunoscute la nivel naţional.

 B.  Avand in vedere prevederile, O.M.I. nr. 163/2007 – pentru aprobarea Normelor generale de apărare impotriva incendiilor, angajatorul are urmatoarele obligatii :

Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU
Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU

   ART. 6  (1) În cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi al celorlalte organe centrale de specialitate, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, al consiliilor judeţene, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale, al instituţiilor publice şi al operatorilor economici, în funcţie de nivelul riscului de incendiu şi de specificul activităţii, se constituie, după caz, următoarele structuri cu atribuţii de apărare impotriva incendiilor:

a) compartiment de apărare impotriva incendiilor, compus din doua sau mai multe cadre tehnice sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării impotriva incendiilor;

b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării impotriva incendiilor numit exclusiv pentru aceasta activitate, conform legii;

c) serviciu public voluntar sau privat pentru situaţii de urgenta.

(2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor pe linia apărării impotriva incendiilor, consiliile locale şi operatorii economici care nu au obligaţia, prin lege, sa angajeze cel puţin un cadru tehnic cu atribuţii în domeniul apărării impotriva incendiilor sau personal de specialitate, prevăzut la alin. (1) lit. b), pot desemna din rândul personalului propriu un salariat care sa îndeplinească şi atribuţii specifice în domeniul apărării impotriva incendiilor sau pot încheia un contract cu o persoana fizica sau juridică atestata, în condiţiile legii.

ART.17 Actele de autoritate privind apărarea impotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic/conducătorul instituţiei sunt:

a) dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea impotriva incendiilor;

b) instrucţiuni de apărare impotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de munca;

c) dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;

d) dispoziţie privind organizarea instruirii personalului;

e) dispoziţie de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenta ori contract/convenţie cu un alt serviciu privat pentru situaţii de urgenta;

f) dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a functionarii ori utilizării construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu;

g) reguli şi măsuri de apărare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale;

h) convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării impotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile/antrepriza;

i) dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării impotriva incendiilor, conform legii;

j) măsuri speciale de apărare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.

ART.18 Documentele şi evidentele specifice apărării impotriva incendiilor ale operatorilor economici/instituţiilor menţionate la art. 5 lit. c) trebuie sa cuprindă cel puţin:

a) planul de analiza şi acoperire a riscurilor al unităţii administrativ-teritoriale, în partea ce revine operatorului economic/instituţiei;

b) fişa obiectivului, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenta, aprobat prin <LLNK 12006  1474 50EI01   0 63>Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.474/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006; un exemplar din fişa obiectivului se trimite la inspectoratul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenta;

c) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare impotriva incendiilor;

d) documentaţia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc.;

e) avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

f) certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare impotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate;

g) registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreţinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu;

h) registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;

i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenta, conform criteriilor de performanta;

j) lista operatorilor economici/instituţiilor cu care a încheiat contracte de închiriere/convenţii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora şi a numărului şi termenului de valabilitate ale contractului;

k) planurile de protecţie impotriva incendiilor;

l) evidenta exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei;

m) evidenta exerciţiilor de intervenţie efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;

n) rapoartele de intervenţie ale serviciului privat pentru situaţii de urgenta;

o) fişele de instruire, conform reglementărilor specifice;

p) lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii;

q) grafice de întreţinere şi verificare, conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalaţii şi sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu;

r) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente;

s) programe/planuri cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.

ART. 19    Documentele şi evidentele specifice privind apărarea impotriva incendiilor se actualizează de către cei care le-au întocmit şi aprobat, dacă:

a) s-au produs modificări ale actelor normative şi ale reglementărilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora;

b) s-au produs modificări ale personalului cu atribuţii stabilite conform acestora;

c) s-au produs modificări referitoare la construcţii, instalaţii sau la specificul activităţii.

Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU
Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU

    ART. 20   (1) Prevederile art. 17 şi 18 se aplica la operatorii economici şi la instituţiile care au un număr de salariaţi cel puţin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru întreprinderile mici.

(2) Pentru operatorii economici, instituţiile şi alte persoane juridice ce desfăşoară activităţi în domeniu reglementat de o autoritate, care nu se încadrează în prevederile alin. (1), administratorul, conducătorul sau persoana cu funcţii de conducere, după caz, asigura organizarea activităţii de apărare impotriva incendiilor prin emiterea următoarelor documente:

a) instrucţiuni de apărare impotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de munca;

b) reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;

c) organizarea instruirii personalului;

d) dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a functionarii ori utilizării construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu;

e) reguli şi măsuri de apărare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale.

(3) Operatorii economici, instituţiile şi celelalte persoane juridice prevăzute la alin. (2) asigura următoarele documente şi evidente specifice apărării impotriva incendiilor:

a) documentaţia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc.;

b) avize/autorizaţii de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

c) certificate CE, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare impotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate;

d) registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;

e) organizarea apărării impotriva incendiilor la locul de munca;

f) fişele de instruire, conform reglementărilor specifice;

g) lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii;

h) rapoartele întocmite în urma controalelor autorităţii de stat şi măsurile şi acţiunile proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.

ART. 95  (1) În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile judeţene sau locale din zonele cu risc crescut de incendiu şi, după caz, administratorii operatorilor economici/conducătorii instituţiilor din zonele menţionate trebuie sa elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice.

(2) Măsurile speciale pe timpul secetos cuprind:

a) identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creste riscul de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi lipsei de precipitatii;

b) interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscaciune avansată;

c) restrictionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajari de substanţe volatile sau supraincalziri excesive;

d) asigurarea protejării fata de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbra;

e) intensificarea controalelor în zonele cu culturi agricole şi în locuri cu vegetaţie forestieră, mai ales cele frecventate pentru agrement;

f) asigurarea şi verificarea zilnica a rezervelor de apa pentru incendiu.

(3) Măsurile speciale stabilite sunt aduse la cunostinta tuturor salariaţilor şi, după caz, populaţiei.

ART. 96    Înainte de începerea sezonului rece se iau următoarele măsuri de prevenire:

a) controlul instalaţiilor şi al sistemelor de încălzire existente la operatorii economici, instituţiile publice, locuintele şi gospodăriile populaţiei, cum sunt surse de caldura, conducte, corpuri şi elemente de încălzire, sobe, coşuri şi canale de fum, şi înlăturarea defectiunilor constatate, asigurându-se funcţionarea la parametrii normati;

b) protejarea contra inghetului a componentelor instalaţiilor de stingere cu apa;

c) asigurarea uneltelor şi accesoriilor pentru deszapezirea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie.

Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU
Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU

    ART. 131 (1) Tipul şi numărul de stingatoare cu care se doteaza construcţiile se stabilesc potrivit reglementărilor tehnice ori normelor specifice de apărare impotriva incendiilor.

(2) Numărul orientativ de stingatoare pentru dotarea categoriilor de construcţii pentru care nu exista prevederi în reglementările tehnice specifice este prezentat în anexa nr. 6.

    NOTA:    Tipul şi numărul de stingatoare se stabilesc de proiectant şi, pentru construcţiile existente, prin scenariile de incendiu sau de persoana cu atribuţii specifice, în funcţie de nivelul de risc de incendiu, tipul şi cantitatea de material sau substanta combustibila/volumul de lichid combustibil din spaţiul ce trebuie protejat.

 

C.  Avand in vedere prevederile, Legii nr. 481/08.11.2004 – privind protecţia civilă, angajatorul are urmatoarele obligatii :

ART. 5  (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale şi agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, răspund de aplicarea măsurilor de protecţie civilă stabilite prin prezenta lege şi prin planurile proprii, potrivit domeniului lor de competenta.

ART. 10  Organizarea protecţiei civile la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, al instituţiilor publice, al agenţilor economici şi al organizaţiilor neguvernamentale se realizează în raport cu clasificarea acestora din punct de vedere al protecţiei civile şi consta în:

a) constituirea organismelor şi structurilor pentru managementul situaţiilor de urgenta;

b) constituirea serviciilor pentru situaţii de urgenta;

c) încadrarea inspectorilor şi/sau a personalului de specialitate în domeniul protecţiei civile;

d) întocmirea planurilor de analiza şi de acoperire a tipurilor de riscuri în teritoriul de competenta sau în domeniul de activitate;

e) planificarea şi organizarea activităţilor de pregătire a populaţiei şi a salariaţilor privind protecţia civilă;

f) organizarea evacuarii în caz de urgenta civilă;

g) organizarea cooperării şi a colaborării privind protecţia civilă;

h) planificarea resurselor pentru funcţionarea structurilor prevăzute la lit. a)-c), precum şi pentru realizarea măsurilor stabilite în planurile prevăzute la lit. d).

ART. 12   (2) La nivelul instituţiilor publice centrale şi locale, activitatea de protecţie civilă este condusă de către preşedinţii comitetelor pentru situaţii de urgenta, constituite potrivit legii, iar la nivelul agenţilor economici, de către conducătorii acestora.

ART. 28  (1) Conducătorii instituţiilor publice, patronii şi managerii agenţilor economici, indiferent de forma de proprietate, au următoarele obligaţii principale:

Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU
Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU

   a) asigura identificarea, monitorizarea şi evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de evenimente periculoase;

  b) stabilesc şi urmăresc îndeplinirea măsurilor şi a acţiunilor de prevenire şi de pregătire a intervenţiei, în funcţie de încadrarea în clasificarea de protecţie civilă;

  c) organizează şi doteaza, pe baza criteriilor de performanta elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, servicii sau formaţiuni proprii de urgenta şi stabilesc regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora;

  d) participa la exercitii şi aplicaţii de protecţie civilă şi conduc nemijlocit acţiunile de alarmare, evacuare, intervenţie, limitare şi inlaturare a urmărilor situaţiilor de urgenta desfăşurate de unităţile proprii;

e) asigura gratuit forţelor de intervenţie chemate în sprijin în situaţii de urgenta echipamentele, substantele, mijloacele şi antidoturile adecvate riscurilor specifice;

f) organizează instruirea şi pregătirea personalului încadrat în munca privind protecţia civilă;

g) asigura alarmarea populaţiei din zona de risc creata ca urmare a activităţilor proprii desfăşurate;

h) prevăd, anual, în bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfăşurării activităţilor de protecţie civilă;

i) înştiinţează persoanele şi organismele competente asupra factorilor de risc şi le semnaleaza, de îndată, cu privire la iminenta producerii sau producerea unei situaţii de urgenta civilă la nivelul instituţiei sau agentului economic;

j) stabilesc şi transmit către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor regulile şi măsurile de protecţie specifice, corelate cu riscurile previzibile la utilizare, manipulare, transport şi depozitare;

k) încheie contracte, convenţii sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgenta profesioniste sau voluntare;

l) menţin în stare de funcţionare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spaţiile de adăpostire şi mijloacele tehnice proprii, destinate adapostirii sau intervenţiei, ţin evidenta acestora şi le verifica periodic;

m) îndeplinesc alte obligaţii şi măsuri stabilite, potrivit legii, de către organismele şi organele abilitate.

(2) Conducătorii instituţiilor publice şi ai agenţilor economici, indiferent de forma de proprietate, sunt obligaţi sa permită instalarea, fără plata, a mijloacelor de alarmare pe clădirile proprii.

(3) Agenţii economici a căror activitate prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase se supun şi prevederilor legislaţiei specifice.

ART. 68  (2) Autorităţile publice, instituţiile publice şi agenţii economici au obligaţia de a realiza materiale de popularizare a activităţilor de protecţie civilă, emisiuni de radio şi de televiziune, precum şi alte activităţi cu resurse proprii sau altele legal constituite, cu acordul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta şi al serviciilor de urgenta profesioniste.

ART. 12  (1) Activitatea de protecţie civilă din România este coordonata de primul-ministru, care conduce aceasta activitate prin ministrul administraţiei şi internelor, în calitate de preşedinte al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenta.

(2) La nivelul instituţiilor publice centrale şi locale, activitatea de protecţie civilă este condusă de către preşedinţii comitetelor pentru situaţii de urgenta, constituite potrivit legii, iar la nivelul agenţilor economici, de către conducătorii acestora.

D.  Avand in vedere prevederile, H.G. nr. 1.739/06.12.2006 – pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, angajatorul are urmatoarele obligatii :

ART. 1    Se aproba următoarele categorii de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu:

a) clădiri civile definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca “înalte” sau “foarte înalte”, indiferent de aria construită ori de destinaţie;

b) încăperi sau grupuri de încăperi, definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca “sali aglomerate”, amplasate în clădiri independente sau în clădiri cu funcţiuni mixte, indiferent de aria construită, regimul de înălţime ori destinaţie;

c) clădiri civile din categoriile de importanta exceptionala şi deosebita, încadrate conform legii, indiferent de aria construită, regimul de înălţime sau destinaţie;

d) clădiri din categoria monumentelor istorice la care se efectuează modernizări sau schimbări de destinaţie;

e) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri cu funcţiuni mixte, având destinaţia de comerţ, producţie sau depozitare, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp;

f) spaţii amenajate în clădiri de locuit colective, având destinaţia de comerţ, producţie sau depozitare, indiferent de aria desfasurata;

g) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de alimentaţie publica, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 200 mp;

h) construcţii civile subterane sau spaţii publice amenajate la subsolul, demisolul, podul ori pe acoperisul tip terasa al clădirilor civile, indiferent de destinaţie, aria construită/desfasurata sau de numărul de persoane;

i) construcţii pentru structuri de primire turistica cu funcţiuni de cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile, bungalouri, cabane turistice, de vanatoare, de pescuit, sate de vacanta, campinguri, popasuri turistice, pensiuni turistice urbane şi rurale, pensiuni agroturistice, locuinţe turistice, inclusiv unităţile de alimentaţie din incinta acestora, indiferent de numărul de locuri;

j) clădiri pentru sedii ale autorităţilor publice, indiferent de aria construită;

k) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de birouri, financiar-bancară, de asigurări şi burse, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp;

l) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de îngrijire a sănătăţii, indiferent de aria desfasurata şi de numărul de locuri, cu excepţia cabinetelor medicale individuale;

m) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia pentru învăţământ, supravegherea, îngrijirea sau cazarea/adăpostirea copiilor preşcolari, elevi, studenţi, bătrâni, persoane cu dizabilitati sau lipsite de adapost, indiferent de aria construită;

n) clădiri sau spaţii, având destinaţia de gara, autogara, aerogara şi statie de metrou, indiferent de aria desfasurata;

o) construcţii pentru lacasuri de cult şi spaţii de cazare aferente, accesibile publicului sau destinate vieţii monahale, indiferent de aria desfasurata sau de numărul de persoane, cu excepţia caselor parohiale;

p) clădiri şi amenajări sportive, cu capacitatea mai mare sau egala cu 200 de locuri pe scaune în interior ori mai mare sau egala cu 2.500 de locuri pe scaune în aer liber;

r) construcţii pentru amenajări temporare pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egala cu 200 de locuri ori având destinaţia comercială, cu suprafata mai mare sau egala cu 2.500 mp;

s) construcţii pentru depozitare şi sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate, stocate în rezervoare/recipiente fixe sau grupuri de rezervoare/ recipiente fixe, precum şi puncte de livrare către populaţie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de stocare/depozitare;

s) staţii publice de distribuţie a carburantilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare mai mare sau egala cu 50 mc pentru lichide petroliere, mai mare sau egala cu 3 mc echivalent apa pentru gaze petroliere lichefiate, precum şi staţiile transportabile de distribuţie a carburantilor la autovehicule, cu capacitatea de stocare/depozitare mai mare sau egala cu 30 mc;

t) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, destinate parcarii publice şi/sau întreţinerii şi repararii a peste 20 de autovehicule;

t) sisteme, lucrări şi reţele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor în localităţi, platforme şi parcuri industriale;

u) construcţii, ferme şi amenajări agrozootehnice cu aria construită mai mare sau egala cu 600 mp.

ART. 2   (1) Pentru categoriile de construcţii şi amenajări prevăzute la art. 1 proiectantii sunt obligaţi sa elaboreze scenariul de securitate la incendiu, potrivit metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu.

(2) Metodologia prevăzută la alin. (1) se elaborează de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, se aproba de ministrul administraţiei şi internelor şi se publica în Monitorul Oficial al României, ParteaI.

 E.   Avand in vedere prevederile, O.M.I. nr.  106/09.01.2007 – pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării impotriva incendiilor, angajatorul are urmatoarele obligatii :

Fisa postului, sanctiuni contraventionale, SSM, SU, masura complementara, mediator, mediere, instructiuni proprii
Fisa postului, sanctiuni contraventionale, SSM, SU, masura complementara, mediator, mediere, instructiuni proprii

  ART. 1   Operatorii economici au obligaţia sa angajeze cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării impotriva incendiilor, dacă îndeplinesc unul dintre următoarele criterii:

a) deţin sau isi desfăşoară activitatea în:

1. clădiri civile din categoriile de importanta exceptionala şi deosebita (A/B), încadrate conform reglementărilor tehnice specifice, indiferent de aria construită, regimul de înălţime sau destinaţie;

2. clădiri pentru comerţ cu suprafata desfasurata mai mare de 1.000 mp;

3. structuri de primire turistica cu funcţiuni de cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, bungalow-uri, cabane turistice, sate de vacanta, pensiuni turistice, pensiuni agroturistice şi altele similare, inclusiv unităţile de alimentaţie din incinta acestora, cu peste 200 de locuri la nivelul operatorului economic;

4. clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de îngrijire a sănătăţii, cu peste 100 de paturi;

5. teatre, cu peste 200 de locuri;

6. sali de sport, sali de spectacol, clădiri pentru activităţi sportive cu peste 600 de locuri;

b) desfăşoară activităţi în construcţii şi instalaţii cu risc mediu şi mare de incendiu, definit conform reglementărilor tehnice specifice şi au peste 50 de angajaţi.

F.  Avand in vedere prevederile, O.M.I. nr. 130/25.01.2007 – pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, angajatorul are urmatoarele obligatii :

ART.2   Scenariul de securitate la incendiu estimeaza condiţiile tehnice asigurate conform reglementărilor în vigoare şi acţiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu pentru îndeplinirea cerintei esenţiale “securitatea la incendiu”.

ART.3  Prevederile prezentei metodologii se aplica pentru analizarea şi evaluarea interdependentei nivelurilor de performanta cu măsurile tehnico-organizatorice, condiţiile de asigurare a intervenţiei şi mijloacele tehnice de apărare impotriva incendiilor.

    CAP. II      Elaborarea scenariului de incendiu

Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU
Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU

   ART. 4   Scenariul de incendiu se elaborează pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajări stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 995 din 13 decembrie 2006.

  ART. 5    Pot fi elaborate scenarii de securitate la incendiu şi pentru alte categorii de construcţii, instalaţii şi amenajări decât cele prevăzute la art. 4, la solicitarea proprietarului sau a beneficiarului pentru evaluarea riscului de incendiu ori pentru stabilirea unor măsuri de optimizare a protecţiei la incendiu.

  ART. 6   (1) Pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajări menţionate la art. 4 scenariul de securitate la incendiu se elaborează de proiectanţi, în baza prevederilor prezentei metodologii.

(2) Scenariile de securitate la incendiu pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajări menţionate la art. 5 pot fi elaborate şi de personalul serviciilor de urgenta profesioniste care a obţinut acest atribut prin conferirea brevetului de pompier specialist, în condiţiile legii.

ART. 7   (1) Scenariile de securitate la incendiu constituie acea parte a pieselor scrise ale proiectului construcţiei, instalaţiei sau amenajării, care sintetizeaza regulile şi măsurile de apărare impotriva incendiilor stabilite prin documentaţiile tehnice de proiectare/execuţie elaborate.

(2) Măsurile adoptate prin scenariul de securitate la incendiu trebuie sa se reflecte în piesele desenate ale documentaţiilor de proiectare/execuţie.

ART. 8    Structura scenariului de securitate la incendiu este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

ART. 9  Scenariile de securitate la incendiu se includ în documentaţiile tehnice ale construcţiilor şi se păstrează de către utilizatori (investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc.) pe toată durata de existenta a construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a altor amenajări.

ART. 10  (1) Scenariile de securitate la incendiu se actualizează atunci când intervin modificări ale proiectului sau destinaţiei construcţiei.

(2) Scenariile de securitate la incendiu isi pierd valabilitatea atunci când nu mai corespund situaţiei pentru care au fost întocmite.

G.   Avand in vedere prevederile, O.M.I. nr. 210/21.05.2007 – pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, angajatorul are urmatoarele obligatii :

ART. 2    (1) Metodologia se aplica la:

b) asigurarea, de către administratorii operatorilor economici şi conducătorii de instituţii, a identificarii şi evaluării riscurilor de incendiu din unităţile proprii, în corelare cu natura şi cu nivelul riscurilor;

 H.  Avand in vedere prevederile, O.M.I. nr. 1.184/06.02.2006 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenta, angajatorul are urmatoarele obligatii :

Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU
Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU

    CAP. II    Organizarea acţiunilor de evacuare

    ART.8  Organizarea, conducerea şi asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare.

    ART.9   Organizarea evacuarii se realizează de:

e) operatorii economici, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenta judeţean/al municipiului Bucureşti şi aprobate de preşedintele comitetului pentru situaţii de urgenta local.

   ART. 19  Principalele atribuţii pe linia evacuarii ale instituţiilor publice şi operatorilor economici sunt următoarele:

a) întocmesc şi actualizează planurile de evacuare a salariaţilor şi a bunurilor materiale;

b) asigura înştiinţarea şi alarmarea personalului;

c) asigura punerea în aplicare, la ordin, a măsurilor prevăzute în planurile de evacuare;

d) realizează măsurile de asigurare a evacuarii: siguranta, paza şi ordine, asigurare medicală, aprovizionare cu alimente de stricta necesitate etc.;

e) instruiesc personalul cu privire la modul de acţiune în caz de evacuare;

f) întocmesc şi înaintează, prin inspectoratele pentru situaţii de urgenta judeţene/al municipiului Bucureşti, cererile de suplimentare cu mijloace de transport, carburanţi-lubrifianţi, imobile, alimente şi produse industriale de prima necesitate, spaţii pentru depozitarea bunurilor, cazarea şi aprovizionarea evacuatilor.

ART. 32   (1) Punctele de adunare a evacuatilor se stabilesc de către comitetele pentru situaţii de urgenta.

(2) Pentru instituţiile publice şi operatorii economici punctele de adunare se organizează, de regula, la sediu, iar pentru populaţie, în locuri şi localuri publice: unităţi de învăţământ, case de cultura, cămine culturale, sali de sport, stadioane etc.

ART. 46    (1) Logistica evacuarii în situaţii de urgenta se asigura de:

c) operatorii economici, pentru personalul încadrat.

ART. 50   (2) Fondurile financiare necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare la instituţii publice şi operatori economici se asigura din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite.

I.  Avand in vedere prevederile, O.M.I. nr. 1.435/18.09.2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, angajatorul are urmatoarele obligatii :

Consultanta si instructiuni proprii SSM, SU, fisa postului, regulament intern, decizii interne, tel. 0724805848
Consultanta si instructiuni proprii SSM, SU, fisa postului, regulament intern, decizii interne, tel. 0724805848

  ART. 1   (1) Avizele de securitate la incendiu sunt actele emise, în baza legii, de către inspectoratele judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenta, denumite în continuare inspectorate, direct ori prin comisiile de acorduri unice, denumite în continuare C.A.U., din cadrul consiliilor judeţene, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare impotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii, pentru îndeplinirea cerintei esenţiale “securitate la incendiu”.

(2) Avizele de protecţie civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, prin C.A.U., după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii pentru realizarea adaposturilor de protecţie civilă.

ART. 2   (1) Autorizaţiile de securitate la incendiu sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifica, în urma verificării documentelor şi în teren, realizarea măsurilor de apărare impotriva incendiilor, prevăzute în documentaţiile tehnice de execuţie a lucrărilor de construcţii, pentru îndeplinirea cerintei esenţiale “securitate la incendiu”.

(2) Autorizaţiile de protecţie civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifica, în urma verificării documentelor şi în teren, realizarea adaposturilor de protecţie civilă, conform reglementărilor specifice.

 J.   Avand in vedere prevederile, METODOLOGIE din 25.01.2007 –de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, angajatorul are urmatoarele obligatii :

Scenariul de incendiu se elaborează pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajări stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 995 din 13 decembrie 2006.

ART. 5   Pot fi elaborate scenarii de securitate la incendiu şi pentru alte categorii de construcţii, instalaţii şi amenajări decât cele prevăzute la art. 4, la solicitarea proprietarului sau a beneficiarului pentru evaluarea riscului de incendiu ori pentru stabilirea unor măsuri de optimizare a protecţiei la incendiu.

ART. 6  (1) Pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajări menţionate la art. 4 scenariul de securitate la incendiu se elaborează de proiectanţi, în baza prevederilor prezentei metodologii.

(2) Scenariile de securitate la incendiu pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajări menţionate la art. 5 pot fi elaborate şi de personalul serviciilor de urgenta profesioniste care a obţinut acest atribut prin conferirea brevetului de pompier specialist, în condiţiile legii.

ART. 7   (1) Scenariile de securitate la incendiu constituie acea parte a pieselor scrise ale proiectului construcţiei, instalaţiei sau amenajării, care sintetizeaza regulile şi măsurile de apărare impotriva incendiilor stabilite prin documentaţiile tehnice de proiectare/execuţie elaborate.

(2) Măsurile adoptate prin scenariul de securitate la incendiu trebuie sa se reflecte în piesele desenate ale documentaţiilor de proiectare/execuţie.

ART. 8   Structura scenariului de securitate la incendiu este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

K.   OMI nr. 1.435 din 18 septembrie 2006-pentru aprobareaNormelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, angajatorul are urmatoarele obligatii :

ART. 3     (1) Avizele de securitate la incendiu se emit în următoarele situaţii:

a) când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii acordului unic, în C.A.U., pentru categoriile de construcţii şi amenajări aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului;

b) pentru lucrările de schimbare a destinaţiei şi/sau de modernizare la construcţii şi amenajări existente, care nu necesita autorizaţii de construire, atunci când, în urma executării lucrărilor, construcţiile şi amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate, potrivit legii, prin hotărârea Guvernului prevăzută la lit. a), pentru care este necesară avizarea privind securitatea la incendiu;

c) pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general şi ale regulamentelor locale de urbanism, în cazurile în care nu se asigura îndeplinirea cerinţelor prevăzute de reglementările specifice.

(2) Avizele de protecţie civilă se emit când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii acordului unic, în C.A.U., pentru categoriile de construcţii şi amenajări aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului.

L.   OMI nr. 535 din 7 iulie 2008 – privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, angajatorul are urmatoarele obligatii :

ART. I   Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.435/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 3 octombrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Pentru scopul prevăzut la alin. (1), rubrica «2. Caracteristicile tehnice specifice ale investiţiei», cuprinsă în modelul «Fişa tehnică în vederea emiterii Acordului unic pentru avizul privind securitatea la incendiu», prezentată în cap. VII – Formulare necesare autorizării din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005, cu modificările ulterioare, trebuie să conţină următoarele date:

Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU
Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU

a) destinaţia şi tipul clădirii;

b) categoria şi clasa de importanţă ale clădirii;

c) aria construită şi desfăşurată a clădirii;

d) volumul şi regimul de înălţime ale clădirii;

e) numărul compartimentelor de incendiu şi suprafaţa acestora;

f) numărul maxim de utilizatori pentru fiecare compartiment de incendiu;

g) gradul de rezistenţă la foc pentru fiecare compartiment de incendiu/construcţie;

h) riscul de incendiu pe compartiment de incendiu;

i) distanţele de siguranţă faţă de vecinătăţi;

j) numărul căilor de evacuare din fiecare compartiment de incendiu;

k) sistemele şi dispozitivele de evacuare a fumului, după caz;

l) instalaţiile electrice pentru iluminat de siguranţă, după caz;

m) sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de detectare, semnalizare, alarmare şi alertare pentru incendiu, după caz;

n) sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de stingere a incendiilor;

o) stingătoarele, aparatele şi utilajele de stins incendii, după caz;

p) numărul căilor de intervenţie;

q) sursele de alimentare cu apă.”

Modelul de cerere este prezentat în anexa nr. 1, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b),din OMI nr. 1.435 din 18.09.2006-pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă

M.  ORDIN nr. 712 din 23.06.2005 (actualizat)pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei civile), angajatorul are urmatoarele obligatii :

ART. 8  (1) Conducătorii instituţiilor publice, patronii şi managerii agenţilor economici au obligaţia sa asigure instruirea întregului personal angajat în munca, în raport cu nivelul de pregătire al salariaţilor şi în funcţie de specificul activităţii desfăşurate de fiecare unitate.

(2) Operatorii economici care desfăşoară activităţi ce prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase se supun şi prevederilor legislaţiei specifice.

ART. 31  (1) Instructajul periodic se face de către persoanele desemnate de conducătorii instituţiilor, managerii operatorilor economici sau patroni, astfel:

a) pentru personalul de execuţie, de către conducătorul locului de munca respectiv;

b) pentru personalul încadrat pe funcţii tehnice şi administrative din sectoarele de producţie şi din compartimentele de cercetare, proiectare, întreţinere, reparaţii, controlul calităţii, aprovizionare tehnico-materială şi desfacere, de către şefii compartimentelor respective;

c) pentru şefii de secţii, sectoare, compartimente functionale şi şefii de departamente, de către conducătorul tehnic.

(2) Pentru operatorii economici sau instituţiile care au cel mult 9 salariaţi efectuarea instructajului periodic este sarcina exclusiva a patronului sau a conducatorului instituţiei.

ART. 43     Problematica instructajului consta în:

a) prezentarea procedurilor specifice instructajului introductiv general pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 40 lit. a) şi b);

b) prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de munca pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 40 lit. c) şi d);

c) prezentarea unei proceduri special întocmite pentru persoanele prevăzute la art. 40 lit. e), prin care acestea sunt instruite sumar (în maximum 15 minute) asupra principalelor reguli de prevenire pe care trebuie sa le respecte şi sunt atentionate asupra pericolelor existente în anumite locuri de pe traseul parcurs în incinta operatorului economic sau a instituţiei.

ART. 44  Consemnarea efectuării instructajului pentru personalul din afară operatorului economic sau a instituţiei se face într-un proces-verbal întocmit în acest scop, care conţine problematica prezentată şi tabelele cu numele, prenumele şi semnatura persoanelor instruite.

ART. 53  Instruirea salariaţilor  se realizează de către persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt bine pregătite profesional;

b) cunosc problematica specifica domeniului manage-mentului situaţiilor de urgenta;

c) poseda calităţi psihopedagogice şi atestatele prevăzute de lege.

ART. 9  Instruirea salariaţilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei civile se face la angajare şi periodic şi se realizează prin următoarele categorii de instructaje:

a) instructajul introductiv general;

b) instructajul specific locului de munca;

c) instructajul periodic;

d) instructajul pe schimb, acolo unde situaţia o impune;

e) instructajul special pentru lucrări periculoase;

f) instructajul la recalificarea profesională;

g) instructajul pentru personalul din afară operatorului economic sau a instituţiei.

ART. 10   Instructajul introductiv general vizează dobândirea de cunoştinţe cu privire la:

a) conţinutul actelor normative care reglementează managementul situaţiilor de urgenta şi activitatea de apărare impotriva incendiilor, precum şi actele normative specifice profilului operatorului economic sau instituţiei;

b) managementul situaţiilor de urgenta şi modul de organizare a activităţii de apărare impotriva incendiilor la nivelul operatorului economic sau al instituţiei;

c) mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor cu care sunt echipate construcţiile, instalaţiile, amenajările şi modul de utilizare a acestora, precum şi mijloacele tehnice existente şi planificarea resurselor pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă;

d) formele şi metodele specifice de prevenire şi stingere a incendiilor;

e) modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenta şi în cazul observarii şi anunţării unui incendiu;

f) acţiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenta.

ART. 11    La instructajul introductiv general participa următoarele categorii de persoane:

a) nou-angajaţii în munca, indiferent de durata sau de forma contractului de munca;

b) salariaţii transferati de la o unitate la alta sau detasati în unitatea respectiva;

c) lucrătorii sezonieri, temporari sau zilieri;

d) studenţii şi elevii din şcoli şi licee aflaţi în practica de specialitate.

ART. 12  Instructajul introductiv general se desfăşoară cu grupe compuse din cel mult 20 de persoane.

Instructajul specific locului de munca

ART. 16    Instructajul specific locului de munca se executa individual, după instructajul introductiv general, de către şeful locului de munca respectiv.

ART.17  La efectuarea instructajului specific locului de munca se urmăreşte sa se asigure participanţilor cunoştinţe referitoare la:

a) caracteristicile fizico-chimice ale substanţelor, materialelor şi produselor utilizate la locul de munca;

b) condiţiile care determina ori favorizează producerea accidentelor şi avariilor tehnologice şi cauzele potenţiale de incendiu şi/sau de explozie specifice locului de munca, măsurile de prevenire a acestora;

c) descrierea, funcţionarea, monitorizarea şi modul de intervenţie la instalaţiile şi sistemele de siguranta ale maşinilor şi utilajelor de la locurile de munca, inclusiv cele de prevenire a avariilor tehnologice;

d) descrierea, funcţionarea, amplasarea şi modul de actionare a instalaţiilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie impotriva incendiilor;

e) conceptia de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenta şi conţinutul documentelor operative de răspuns;

f) sarcini specifice pentru prevenirea situaţiilor de urgenta, cauzelor potenţiale de incendiu şi realizarea măsurilor specifice de protecţie civilă.

ART. 17^1     Instructajul specific locului de munca se efectuează şi în următoarele cazuri:

a) când un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de munca;

b) când s-au adus modificări procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii;

c) la reluarea activităţii după producerea unui incendiu, explozii sau situaţii de urgenta;

ART. 18  Durata instructajului specific locului de munca este stabilită în funcţie de complexitatea activităţii desfăşurate (construcţii, instalaţii şi utilaje tehnologice) şi nu poate fi mai mica de 8 ore.

ART. 19

Problemele cu caracter teoretic prezentate pe timpul instructajului specific locului de munca sunt urmate în mod obligatoriu de demonstratii practice.

ART. 20  Admiterea definitiva la lucru a persoanelor instruite se face numai după verificarea acestora pe baza de teste cu privire la nivelul de însuşire a cunoştinţelor necesare.

    SECŢIUNEA a 3-a    Instructajul periodic

ART. 21    Instructajul periodic se executa cu toate categoriile de salariaţi pe o durata de cel puţin doua ore şi are ca scop improspatarea, completarea şi detalierea cunoştinţelor dobândite prin instructajul introductiv general şi prin instructajul specific locului de munca.

ART. 22   Instructajul periodic se executa pe baza tematicii anuale şi a graficului de instruire, aprobate de conducătorii instituţiilor, manageri sau patroni.

N.   ORDIN nr. 166 din 27 iulie 2010-pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente, angajatorul are urmatoarele obligatii :

ART. 67  (1) Salariaţii operatorilor economici şi ai instituţiilor care desfăşoară activităţi în construcţiile ori în spaţiile prevăzute în secţiunile 1-5 trebuie instruiţi asupra modului de îndeplinire a sarcinilor ce le revin din planurile de evacuare şi a celor de intervenţie, atât la angajare, la schimbarea locului de muncă şi periodic.

(2) Salariaţii operatorilor economici şi ai instituţiilor care desfăşoară activităţi în construcţiile ori în spaţiile prevăzute în secţiunile 1-5 au obligaţia de a participa la instruiri, exerciţii şi aplicaţii tactice de prevenire şi stingere a incendiilor, organizate potrivit dispoziţiilor legale.

ART. 68  Planurile de evacuare şi cele de intervenţie trebuie actualizate şi afişate conform reglementărilor specifice.

ART. 71 Pe timpul exploatării instalaţiilor utilitare aferente construcţiilor se interzic:

a) neasigurarea supravegherii conform instrucţiunilor de funcţionare;

b) funcţionarea fără sistemele, aparatele şi echipamentele necesare conform instrucţiunilor de funcţionare pentru controlul şi menţinerea parametrilor privind siguranţa în funcţionare sau înlocuirea acestora cu altele supradimensionate;

c) întreţinerea necorespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolare termică sau electrică ori pentru separare;

d) depăşirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau executarea necorespunzătoare a acestora;

e) executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau a unor modificări de către personal neautorizat;

f) utilizarea de improvizaţii care să prezinte risc de incendiu şi/sau de explozie;

g) neasigurarea protecţiei la foc corespunzătoare faţă de materialele şi substanţele combustibile existente în spaţiul în care sunt utilizate;

h) lăsarea în funcţiune a instalaţiilor utilitare aferente construcţiilor peste programul stabilit, în cazurile în care instrucţiunile specifice interzic acest lucru.

ART. 72  Menţinerea în bună stare a instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice este obligatorie la construcţii şi instalaţii, utilaje şi echipamente tehnologice, conform reglementărilor tehnice specifice.

ART. 73  Utilizarea sistemelor de captare şi scurgere la pământ a electricităţii statice, conform instrucţiunilor specifice şi reglementărilor tehnice, este obligatorie.

ART. 74 La exploatarea instalaţiilor electrice se interzic:

a) înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi a întrerupătoarelor automate cu altele necalibrate;

b) racordarea unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor;

c) supraîncărcarea instalaţiei electrice, respectiv a conductoarelor, cablurilor, întrerupătoarelor, comutatoarelor, prizelor şi transformatoarelor;

d) lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor electrice, în cazul demontării parţiale a unei instalaţii;

e) folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice, fără ştecher, direct în prize;

f) utilizarea prizelor fără prevederea dispozitivului de protecţie diferenţială şi de limitare a puterii, amplasate la distanţă mai mică de 1,00 m de materiale combustibile ori în incinta depozitelor şi a magaziilor cu materiale combustibile;

g) utilizarea receptorilor de energie electrică de tipul radiatoarelor, reşourilor, fiarelor de călcat, aerotermelor etc. improvizaţi şi fără asigurarea măsurilor de izolare faţă de materialele şi elementele combustibile din spaţiul sau din încăperea respectivă;

h) utilizarea lămpilor mobile ori portative, alimentate prin cordoane improvizate şi/sau uzate;

i) folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină ori a abajururilor improvizate, din carton, hârtie sau din alte materiale combustibile;

j) aşezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile precum cârpe, hârtii, folii de mase plastice sau altele similare;

k) folosirea în stare defectă, uzată şi/sau cu improvizaţii a instalaţiei electrice şi/sau a receptorilor electrici;

l) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare, dacă aceasta nu este prevăzută din fabricaţie;

m) introducerea în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor, canalelor sau al tunelelor electrice a obiectelor de orice fel;

n) depozitarea de obiecte şi/sau de materiale combustibile în posturile de transformare şi/sau în încăperile tablourilor generale de distribuţie electrică;

o) depozitarea sau păstrarea materialelor combustibile în apropierea posturilor de transformare şi/sau în încăperile tablourilor generale de distribuţie, precum şi blocarea accesului la aceste încăperi cu astfel de materiale;

p) efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizii şi reparaţii de către personal necalificat şi neautorizat.

ART. 75  La exploatarea instalaţiilor de gaze se respectă următoarele reguli principale:

a) verificarea şi menţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiei şi a elementelor componente, pentru înlăturarea oricărei posibilităţi de scurgere a gazelor;

b) în cazul în care se constată miros de gaze, înainte de a se aprinde focul, se aeriseşte încăperea respectivă şi se depistează şi se înlătură de către personal autorizat defectele care au provocat scăpările de gaze;

c) aprinderea şi stingerea focului se execută numai de către personal instruit în acest scop, lângă fiecare sobă afişându-se câte o etichetă pe care se menţionează, pe lângă ora de aprindere şi stingere, următorul text: “Pentru aprinderea şi stingerea focului răspunde (numele şi prenumele persoanei)”;

d) înainte de aprinderea arzătorului de gaze, robinetul trebuie să fie închis, iar când arzătorul este în funcţiune, uşa cenuşarului se deschide;

e) atât la aprinderea, cât şi la stingerea focului, gazele se menţin închise şi se deschid mai întâi de la robinetul principal, de siguranţă, apoi de la robinetul de manevră al arzătorului ori aparatului;

f) se interzice folosirea gazelor în sobele sau în aparatele defecte şi a căror etanşeitate nu este asigurată;

g) depistarea scăpărilor de gaze se va face numai cu emulsie de apă şi săpun.

ART. 76  (1) La exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală se respectă prevederile reglementării tehnice specifice şi următoarele reguli principale:

a) exploatarea centralelor termice, precum şi a instalaţiilor de cazane aferente se efectuează numai de către personal instruit în domeniu sau, după caz, autorizat potrivit legii;

b) se interzice depozitarea în centrala termică a unor utilaje sau materiale care nu au legătură cu exploatarea efectivă a acesteia;

c) aparatele pentru controlul temperaturii şi presiunii din cazane şi conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil, supapele de siguranţă etc. se menţin în perfectă stare de funcţionare;

d) cazanele alimentate cu combustibil lichid se prevăd, în faţa focarelor, sub injectoare, cu tăvi metalice umplute cu nisip, pentru colectarea eventualelor scurgeri provenite din instalaţii, iar scurgerile accidentale de combustibil se colectează şi se înlătură imediat ce se constată;

e) rezervoarele pentru consum zilnic se prevăd cu conducte de preaplin, conducte de aerisire, indicatoare de nivel şi se întreţin corespunzător, iar la acestea nu se instalează indicatoare de nivel din sticlă;

f) se interzice folosirea focului deschis pentru fluidizarea combustibilului din rezervoare, prin încălzire;

g) înainte de aprinderea combustibilului la injectoare se verifică focarul şi se îndepărtează eventualele scurgeri de combustibil;

h) focarele şi canalele de fum se ventilează timp de 10 minute folosindu-se instalaţia prevăzută pentru aceasta, respectiv pentru evacuarea gazelor arse;

i) aprinderea combustibilului pulverizat în focarele cazanelor se efectuează fie electric, fie cu ajutorul unei torţe fixate pe o vergea metalică lungă de circa 80 cm, nefiind admise improvizaţiile;

j) se interzice reaprinderea focului de la zidăria incandescentă a focarului sau de la flacăra altui arzător;

k) centralele termice care folosesc combustibil gazos se pun în funcţiune numai după verificarea arzătoarelor şi numai dacă acestea corespund presiunii din conductele de gaze, în limitele prevăzute de norme;

l) controlul etanşeităţii conductelor, instalaţiilor şi echipamentelor cu gaz se face cu emulsie de apă şi săpun sau prin altă metodă indicată de specificaţiile tehnice; se interzice controlul etanşeităţii la gaze cu flacără;

m) la instalaţiile cu combustibil gazos neautomatizate, aprinderea arzătoarelor cu gaze în focarele cazanelor de la centralele termice se face respectând principiul gaz pe flacără;

n) pentru fiecare cazan se asigură efectuarea periodică a reviziei şi a lucrărilor de reparaţii, potrivit termenelor prevăzute de reglementările specifice;

o) la canale şi la coşul de fum se asigură desfundarea şi curăţarea periodică, conform instrucţiunilor de exploatare, etanşeitatea, funcţionarea accesoriilor pentru reglare şi siguranţă, clapete de explozie, şibăre, integritatea izolaţiei termice;

p) la instalaţiile de alimentare, depozitare, ardere cu combustibil lichid, gazos se asigură funcţionarea pompelor de alimentare cu combustibil, arzătoarelor, corespunzător cărţii tehnice şi parametrilor proiectaţi, oprirea automată a arzătoarelor cazanelor în cazul întreruperii alimentării cu gaze, aer sau energie electrică şi în cazul atingerii temperaturii ori presiunii maxim admise a agentului termic, evacuarea prin preaplin a excesului de combustibil lichid din rezervoare la depăşirea nivelului maxim, trecerea de la un combustibil la altul, la agregatele mixte cu ardere: gaze sau combustibil lichid, decuplarea pompei la trecerea pe gaze şi etanşeitatea conductelor, pompelor, armăturilor rezervoarelor şi îndeosebi a racordurilor la arzătoare;

q) la instalaţiile de ardere a cărbunelui se asigură funcţionarea automată a sistemelor de alimentare cu cărbune şi de evacuare a zgurii şi cenuşii, reducerea intensităţii arderii în cazul întreruperii alimentării cu aer sau energie electrică şi oprirea automată a alimentării în cazul atingerii temperaturii ori presiunii-limită a agentului termic. Evacuarea zgurii şi cenuşii se face în locuri amenajate, utilizând mijloace realizate din materiale incombustibile. Cenuşa şi zgura se stropesc cu apă;

r) instalaţiile de încălzire cu aer cald, conductele, aerotermele şi bateriile de încălzire se curăţă periodic de depunerile de praf combustibil şi nu se depozitează lichide inflamabile, materiale combustibile şi recipienţi cu gaze sub presiune în jurul bateriilor de încălzire sau al aerotermelor;

s) este interzisă depunerea pe radiatoare şi pe conductele termice a vaselor cu lichide inflamabile, a articolelor de îmbrăcăminte şi a altor materiale combustibile;

t) oprirea funcţionării cazanelor este obligatorie atunci când se constată creşterea sau scăderea nivelului apei în afara limitelor admise, fără a putea fi readus la nivelul normal, defectarea unor aparate de control sau a dispozitivelor de siguranţă, spargerea unor ţevi în interiorul cazanului, aprinderea depunerilor de funingine şi cocs în canalele de fum etc.

(2) La punctele de descărcare a carburanţilor lichizi se aplică următoarele măsuri:

a) autocisterna se leagă mai întâi la borna de împământare, în vederea descărcării electricităţii statice;

b) operaţiile de racordare şi deracordare, precum şi descărcarea carburanţilor se realizează numai cu motorul oprit;

c) şoferul supraveghează permanent descărcarea şi începe operaţia numai după ce se asigură că starea mijlocului de transport este corespunzătoare din punctul de vedere al siguranţei la foc;

d) pe timpul descărcării autocisternei, în zona gurii de descărcare este interzisă circulaţia altor vehicule, accesul persoanelor neautorizate, precum şi focul deschis sau fumatul;

e) la terminarea operaţiei de descărcare a combustibilului, racordul conductei de umplere a rezervorului se închide etanş, cu dispozitivul special prevăzut în acest scop.

(3) La exploatarea sobelor cu sau fără acumulare de căldură şi a maşinilor şi aparatelor de încălzit şi de gătit se au în vedere următoarele măsuri:

a) materialele sau elementele combustibile situate în faţa focarelor şi cenuşarelor se aşază la distanţă de minimum 1,25 m faţă de acestea, iar cele greu combustibile pot fi la 1,00 m;

b) în încăperile în care sunt amplasate sobele se interzice depozitarea materialului combustibil peste consumul necesar pentru 24 de ore;

c) depozitarea materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de 1,00 m faţă de sobele fără acumulare de căldură şi de 0,50 m la sobele cu acumulare de căldură;

d) maşinile şi aparatele de gătit cu combustibili solizi sau gaze, precum şi rezervoarele de consum ale sobelor care utilizează combustibili lichizi, a căror protecţie termică a fost asigurată de producător pe baza încercărilor efectuate şi acceptată la omologarea produsului, pot fi amplasate la distanţe mai mici decât cele prevăzute mai sus doar dacă acest lucru este precizat în instrucţiunile de folosire;

e) se interzice depozitarea materialului combustibil, a cărţilor, hainelor, lumânărilor etc. deasupra sobelor;

f) în faţa uşiţei de alimentare a sobei, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m;

g) înainte de utilizare, sobele şi coşurile de fum trebuie verificate amănunţit, reparate, curăţate şi date în exploatare în perfectă stare de funcţionare;

h) nu se admite utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare, defecte sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor;

i) în timpul funcţionării sobelor care utilizează combustibil solid, uşiţele focarului şi cenuşarului trebuie menţinute închise şi nezăvorâte;

j) este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;

k) se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe ori în imediata apropiere a lor;

l) nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei sau a cărbunilor cu o putere calorifică mai mare decât cea stabilită de producătorul echipamentului de încălzire;

m) se desemnează persoane care să răspundă de aprinderea şi stingerea focului corespunzător fiecărui spaţiu ori construcţie la care încălzirea se realizează astfel;

n) cenuşa rezultată se evacuează periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu şi numai după ce se sting complet resturile de jar;

o) se interzice funcţionarea sobelor supraîncălzite.

(4) La exploatarea sobelor fără acumulare de căldură se au în vedere, suplimentar, şi următoarele măsuri:

a) distanţa dintre sobe sau burlane şi materialele combustibile învecinate trebuie să fie de cel puţin 1,00 m, iar faţă de cele greu combustibile de 0,70 m;

b) la sobele cu înălţimea picioarelor de cel puţin 0,25 m, pardoseala de sub acestea se protejează printr-un strat izolator de cărămidă plină având grosimea de 6 cm cu mortar de argilă sau prin două straturi de pâslă îmbibată cu soluţie de argilă ori cu alt material incombustibil din clasa A1(FL) de reacţie la foc cu aceeaşi capacitate termoizolatoare, peste care se pune tablă;

c) postamentul termoizolator trebuie să depăşească perimetrul sobei cu 0,25 m, iar în faţa focarului cu 0,50 m;

d) când sobele nu au picioare sau picioarele sunt mai scurte de 0,25 m, pentru a se izola faţă de pardoselile combustibile, se protejează printr-un postament format din două rânduri de cărămidă (pe lat) cu mortar de argilă sau alcătuit din alte materiale incombustibile termoizolatoare, minim clasa A1(FL) de reacţie la foc.

(5) La exploatarea centralelor termice mici cu putere maximă de cel mult 0,3 MW se respectă prevederile reglementării tehnice specifice şi se interzice:

a) inexistenţa documentaţiei tehnice aprobate;

b) neasigurarea sau obturarea orificiilor dimensionate potrivit reglementărilor specifice pentru admisia aerului de combustie, cu excepţia centralei termice prevăzute cu cazane cu introducerea aerului şi evacuarea forţată a gazelor de ardere, agrementate tehnic în acest sens;

c) neasigurarea sau obturarea suprafeţelor vitrate, dimensionate conform reglementărilor tehnice specifice;

d) dezafectarea senzorului pentru evacuarea gazelor de ardere pentru funcţionarea în siguranţă a microcentralei termice;

e) neasigurarea cerinţelor de amplasare şi de montare;

f) amplasarea centralelor termice alimentate cu gaz petrolier lichefiat (GPL) în subsolul clădirilor;

g) alimentarea arzătoarelor cazanelor de la butelii individuale de gaze petroliere lichefiate;

h) neasigurarea cerinţelor de evacuare a gazelor de ardere;

i) neasigurarea, funcţionarea necorespunzătoare sau dezafectarea dispozitivelor de protecţie minime care să realizeze blocarea alimentării la nerealizarea aprinderii, stingerea flăcării, existenţa flăcării înaintea admisiei combustibilului, presiuni ale gazului sub limita admisă, întreruperea alimentării cu energie electrică;

j) neasigurarea, funcţionarea necorespunzătoare sau dezafectarea dispozitivelor de blocare a admisiei combustibilului, la întreruperea alimentării cu energie electrică şi la întreruperea alimentării cu gaze sau reducerea presiunii sub valoarea indicată de fabricantul arzătorului.

(6) În cazul utilizării buteliilor cu gaze combustibile lichefiate se interzice:

a) folosirea buteliilor defecte sau improvizate şi neomologate;

b) amplasarea buteliilor în apropierea surselor care radiază intens căldură;

c) activarea scurgerii gazului lichefiat din butelie, prin agitarea sau încălzirea acesteia;

d) racordarea buteliei la mijloacele de încălzire direct, fără reductor de presiune;

e) utilizarea furtunului de racordare neomologat pentru gaze, fixat necorespunzător, uzat, în stare defectă sau cu lungime mai mare de 1,00 m.

 ART. 77  La exploatarea instalaţiilor de ventilare se respectă următoarele reguli principale:

a) sistemele de ventilare natural organizată şi sistemele de ventilare mecanică a încăperilor în care se degajă gaze, vapori, praf sau pulberi combustibile se întreţin şi se utilizează astfel încât, în exploatarea normală, să se evite posibilitatea acumulării acestor substanţe în cantităţi ce pot prezenta pericol de incendiu sau explozie;

b) la prizele de ventilare se menţin plasele de sârmă sau grătarele de protecţie în bună stare, astfel încât să se împiedice pătrunderea diferitelor corpuri străine în canalele de ventilare;

c) amplasarea în încăperi a gurilor de absorbţie se face în raport cu greutatea specifică a gazelor sau a vaporilor ce se evacuează, iar la ventilările locale acestea trebuie să se afle cât mai aproape de locul de formare a vaporilor, a gazelor sau a pulberilor combustibile;

d) ventilatoarele montate în încăperile/zonele cu degajări de substanţe combustibile precum gaze, vapori sau praf, care pot forma cu aerul amestecuri explozive sau care vehiculează astfel de substanţe se menţin în stare de funcţionare şi se prevăd cu protecţii corespunzătoare mediului;

e) se interzice evacuarea substanţelor combustibile şi a celor inflamabile prin aceeaşi instalaţie de ventilare, precum şi a substanţelor care în amestec pot provoca aprindere sau explozie;

f) menţinerea unei exhaustări continue şi a unei viteze constante de circulaţie a aerului în canale, pentru înlăturarea posibilităţilor de formare a amestecurilor explozive;

g) interzicerea utilizării surselor de căldură sau scântei la instalaţiile amplasate în medii în care există praf, vapori ori gaze combustibile sau inflamabile;

h) întreţinerea, verificarea şi curăţarea periodică a canalelor, tubulaturii şi a ventilatoarelor de depunerile combustibile;

i) limitarea posibilităţilor de propagare a incendiilor prin canalele sistemului de ventilare, prin întreţinerea în bune condiţii a clapetelor antifoc prevăzute;

j) în încăperile în care sunt prevăzute instalaţii de ventilare numai pentru degajări accidentale de gaze, vapori combustibili ori inflamabili, instalaţia de ventilare se pune şi se menţine în funcţiune din momentul producerii degajării respective şi până în momentul în care au fost înlăturate cauzele care le produc, asigurându-se evacuarea completă a gazelor sau a vaporilor din aceste încăperi;

k) dacă degajările au loc numai în cursul unor anumite operaţii sau faze ale procesului de producţie, instalaţia de ventilare se pune în funcţiune cu 10 minute înainte de începerea operaţiei sau procesului respectiv şi va fi oprită după degajarea completă a încăperii, după 10 minute de la terminarea operaţiei sau a procesului respectiv.

O.  ORDIN nr. 211 din 23.09.2010-pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii, angajatorul are urmatoarele obligatii :

ART.5 – Conducătorul instituţiei/operatorului economic la nivelul căreia/căruia există ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii, prin persoana desemnată de acesta, denumită în continuare administrator, are următoarele obligaţii principale sub aspectul apărării împotriva incendiilor:

a) stabileşte, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare în unitatea pe care o administrează şi le aduce la cunoştinţă salariaţilor;

b) solicită, după caz, elaborarea documentaţiei tehnice şi includerea în aceasta a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

c) obţine autorizaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţilor conform legii;

d) asigură încadrarea personalului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

e) asigură desfăşurarea controalelor de apărare împotriva incendiilor organizate de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti sau de către personalul prevăzut de lege;

f) ia măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, în condiţiile legii;

g) asigură echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, prevăzute în documentaţia tehnică menţionată la lit. b) sau de prezentele dispoziţii generale.

ART. 18  Pe timpul exploatării instalaţiilor aferente atelierelor şi spaţiilor de întreţinere şi reparaţii sunt obligatorii:

a) respectarea instrucţiunilor de funcţionare;

b) funcţionarea cu sisteme, aparate şi echipamente corespunzătoare pentru controlul şi menţinerea parametrilor;

c) întreţinerea elementelor prevăzute pentru izolare termică sau electrică ori pentru separare;

d) respectarea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau executarea necorespunzătoare a acestora;

e) executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau a unor modificări numai de către personal autorizat;

f) utilizarea unor aparate/echipamente care să nu prezinte risc de incendiu şi/sau de explozie;

g) asigurarea protecţiei la foc corespunzătoare faţă de materialele şi substanţele combustibile existente în spaţiul în care sunt utilizate.

ART.19  La terminarea programului de lucru în ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii se efectuează următoarele operaţiuni obligatorii:

a) întreruperea alimentării cu energie electrică, gaze, abur şi altele asemenea a maşinilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor care nu necesită funcţionare permanentă;

b) verificarea închiderii tuturor robinetelor de gaz de pe conducte şi recipiente;

c) evacuarea deşeurilor rezultate în urma desfăşurării activităţii şi efectuarea curăţeniei la locul de muncă;

d) întreruperea iluminatului, cu excepţia celui de siguranţă;

e) încuierea şi predarea cheilor la locurile stabilite de persoanele cu atribuţii de conducere.

ART. 20  (1) Instalaţiile electrice se execută, se întreţin şi se exploatează conform prevederilor reglementărilor tehnice de specialitate în vigoare.

(2) Orice modificare a instalaţiilor electrice existente se realizează de către personal autorizat, pe bază de documentaţie tehnică.

ART. 21  Instalaţia electrică se verifică periodic de persoane fizice sau juridice autorizate, conform reglementărilor specific.

ART. 22  La exploatarea instalaţiilor şi receptoarelor electrice se interzic:

a) înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi a întreruptoarelor automate cu altele necalibrate sau improvizate;

b) încărcarea instalaţiei electrice – conductori, cabluri, întreruptoare, comutatoare, prize, transformatoare şi altele asemenea peste sarcina maximă admisă;

c) realizarea unor contacte electrice imperfecte, care nu au rezistenţă de trecere comparabilă cu rezistenţa ohmică a conductorilor legaţi, sigure în timp şi uşor de verificat;

d) asigurarea altui nivel de izolaţie decât cel al conductorilor la legăturile electrice;

e) supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracţiune mai mari decât cele pentru care au fost dimensionate;

f) nepregătirea suprafeţelor de contact ale conductorilor înainte de execuţia legăturilor electrice prin mijloace adecvate;

g) executarea legăturilor electrice prin mijloace şi metode neadecvate astfel încât să existe contacte imperfecte care să genereze supraîncălziri, perlări sau scântei;

h) lăsarea neizolată a capetelor conductorilor electrici, în cazul demontării parţiale a unei instalaţii;

i) folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductorilor electrici, fără ştecăr, direct în prize;

j) utilizarea prizelor, neprevăzute cu dispozitiv de protecţie diferenţială şi de limitare a puterii, amplasate la distanţă mai mică de 1,00 m de materiale combustibile, în depozitele şi magaziile cu materiale combustibile;

k) utilizarea receptorilor de energie electrică – radiatoare, reşouri, fiare de călcat, ciocane de lipit şi altele asemenea, fără luarea măsurilor de izolare faţă de materialele şi elementele combustibile din spaţiul sau încăperea respectiv/respectivă;

l) utilizarea lămpilor mobile/portative, alimentate prin cordoane improvizate şi/sau uzate;

m) folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină/abajururilor improvizate din carton, hârtie sau din alte materiale combustibile;

n) aşezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile precum cârpe, hârtii, folii de material plastic, lemne etc.;

o) utilizarea radiatoarelor şi a reşourilor electrice neomologate ori în alte locuri decât cele stabilite prin instrucţiuni sau agremente tehnice;

p) folosirea în stare defectă, uzată şi/sau cu improvizaţii a instalaţiei electrice şi/sau a receptorilor electrici;

q) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii de alimentare;

r) agăţarea sau introducerea în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor, canalelor sau a tunelelor electrice a obiectelor de orice fel;

s) depozitarea de obiecte şi/sau materiale combustibile în posturile de transformare, în încăperile tablourilor generale de distribuţie a energiei electrice, precum şi sub/în cutiile tablourilor electrice;

t) efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizii şi reparaţii de către personal necalificat şi neautorizat;

u) exploatarea tablourilor electrice, releelor, contactoarelor, reostatelor de pornire, dozelor de derivaţie, conexiunilor motoarelor electrice şi altora asemenea, fără carcase şi capace de protecţie.

ART. 26  (1) Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor fixe de gaze naturale sau G.P.L. se asigură de proprietarul construcţiei în care sunt amplasate ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii, dacă nu se prevede altfel în contractul, convenţia sau în alt act juridic similar încheiat între proprietar/locator şi chiriaş/locatar.

(2) Măsurile de apărare împotriva incendiilor se asigură de către proprietar/locator sau chiriaş/locatar, conform obligaţiilor prevăzute în contractul, convenţia sau în alt act juridic similar încheiat între părţi.

P.  ORDIN nr. 187 din 19 august 2010-pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ, angajatorul are urmatoarele obligatii :

ART. 8   În cazul spaţiilor pentru comerţ înglobate în alte construcţii, organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor reprezintă obligaţia:

a) proprietarilor construcţiilor, pentru spaţiile comune;

b) locatarilor, pentru spaţiile închiriate, dacă nu se prevede altfel prin contractul/convenţia de închiriere sau prin alt act juridic similar încheiat între părţi.

ART.9    În domeniul apărării împotriva incendiilor, proprietarul are următoarele obligaţii principale:

a) solicită avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu necesare pentru desfăşurarea activităţii, conform legii;

b) asigură încadrarea personalului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, după caz;

c) permite desfăşurarea controalelor de apărare împotriva incendiilor organizate de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti şi de către personalul desemnat din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b);

d) stabileşte măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate;

e) asigură instruirea utilizatorilor prevăzuţi la art. 7 alin. (1) lit. a) şi b) privind regulile de apărare împotriva incendiilor, prin personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

f) asigură echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentaţiile tehnice, după caz, sau prevăzute de prezentele dispoziţii generale;

g) asigură, potrivit prezentelor dispoziţii generale, întocmirea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor proprii unităţii şi le aprobă;

h) stabileşte atribuţiile privind apărarea împotriva incendiilor, ce revin întregului personal;

i) evaluează nivelul de apărare împotriva incendiilor şi stabileşte măsurile de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

j) îndeplineşte obligaţiile privind asigurarea evacuării persoanelor şi bunurilor, prevăzute la art. 94;

k) reglementează, după caz, raporturile privind apărarea împotriva incendiilor în relaţiile generate de contracte/convenţii.

ART. 10   (1) Atribuţiile personalului prevăzut la art. 6 se detaliază astfel încât să permită, dacă este cazul, identificarea obligaţiilor legale delegate de proprietar.

(2) Atribuţiile în domeniul apărării împotriva incendiilor care revin personalului prevăzut la art. 6 lit. a)-d) se stabilesc în fişele posturilor.

ART. 11   Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor, emise de proprietar, sunt după cum urmează:

A. pentru spaţiile pentru comerţ a căror suprafaţă desfăşurată este mai mare de 400 m²:

a) dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, după caz;

b) dispoziţia privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;

c) instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;

d) dispoziţia privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;

e) dispoziţia privind organizarea instruirii personalului;

f) dispoziţia de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă ori contractul/convenţia cu un serviciu privat pentru situaţii de urgenţă, după caz;

g) regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice, după caz;

h) convenţiile/contractele cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva incendiilor, în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile;

B. pentru spaţiile pentru comerţ a căror suprafaţă desfăşurată este mai mică de 400 m²: actele prevăzute la pct. A lit. a), c), d), e) şi g).

ART. 12   Măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor în spaţiile pentru comerţ se stabilesc în funcţie de următoarele:

a) identificarea şi combaterea surselor specifice de aprindere;

b) categoriile de materiale şi modul de gestionare a deşeurilor combustibile susceptibile a se aprinde;

c) dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor;

d) activităţile desfăşurate de utilizatorii care se pot afla simultan în astfel de spaţii şi construcţii.

ART. 21  Personalul care desfăşoară activităţi de prestări de servicii/întreţinere are următoarele obligaţii:

a) să respecte, după caz, instrucţiunile/regulile specifice privind apărarea împotriva incendiilor;

b) să intervină, conform instrucţiunilor specifice, pentru stingerea oricărui început de incendiu, utilizând mijloacele de apărare împotriva incendiilor din dotare;

c) să nu aducă în stare de neutilizare instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor şi mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor;

d) să nu aducă în stare de neutilizare mijloacele de semnalizare destinate apărării împotriva incendiilor.

ART. 26  Măsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea spaţiilor pentru comerţ privesc:

a) controlul/supravegherea din punctul de vedere al prevenirii incendiilor, pe timpul desfăşurării şi după încheierea activităţilor;

b) stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu;

c) menţinerea condiţiilor realizate prin proiect pentru evacuarea utilizatorilor în siguranţă şi pentru securitatea echipelor de intervenţie în cazul izbucnirii unui incendiu;

d) întreţinerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

ART. 39  (1) Menţinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice este obligatorie.

(2) Utilizarea sistemelor de captare şi scurgere la pământ a electricităţii statice, conform instrucţiunilor specifice şi reglementărilor tehnice, este obligatorie.

ART. 50    Persoana care administrează spaţiul, prin persoanele responsabile cu activitatea de apărare împotriva incendiilor, are obligaţia de a asigura menţinerea permanentă în stare de funcţionare a hidranţilor exteriori de incendiu, a accesibilităţii către aceştia, precum şi protecţia împotriva lovirii de către autovehicule.

ART. 94.   Proprietarul spaţiilor pentru comerţ are următoarele obligaţii privind evacuarea în caz de incendiu:

Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU
Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU

a) stabileşte modalităţile şi procedurile de evacuare a persoanelor şi bunurilor, adaptate la categoria spaţiului comercial;

b) stabileşte atribuţii privind evacuarea persoanelor care nu se pot evacua singure;

c) asigură instruirea personalului propriu privind atribuţiile ce îi revin din organizarea evacuării în caz de incendiu;

d) asigură mijloacele necesare evacuării în caz de incendiu;

e) stabileşte priorităţile în desfăşurarea operaţiunilor de evacuare în funcţie de personalul propriu avut la dispoziţie;

f) stabileşte ordinea de salvare a bunurilor şi materialelor.

ART. 95  Personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, prevăzut la art. 6, are următoarele atribuţii privind evacuarea în caz de incendiu:

Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU
Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU

a) realizează instruirea personalului propriu privind atribuţiile ce îi revin din organizarea evacuării în caz de incendiu;

b) conduce şi coordonează acţiunile cuprinse în organizarea evacuării în caz de incendiu;

c) asigură amenajarea, dacă este nevoie, a locurilor de evacuare pentru persoane şi bunuri.

 

 

Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU
Obligatiile angajatorului, Fisa postului, Regulament intern, SSM si SU

ART. 106  Exerciţiile de alarmare/evacuare în caz de incendiu se planifică şi se execută o dată la 6 luni cu personalul propriu, în funcţie de formele de evacuare, şi se pot organiza pentru întreaga construcţie sau pe segmente închiriate din aceasta.

ART. 107  (1) Executarea exerciţiilor de evacuare reprezintă obligaţia persoanei care administrează spaţiul.

(2) Pentru construcţiile în care sunt înglobate spaţii comerciale, planificarea şi organizarea exerciţiilor de evacuare reprezintă obligaţia proprietarului construcţiei.

 

ART. 128  (1) În spaţiile pentru comerţ este obligatorie organizarea, în condiţiile legii, a activităţii de control intern al respectării normelor de apărare împotriva incendiilor.

(2) Controlul intern privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor poate fi executat de proprietarul construcţiei, de conducătorii locurilor de muncă şi de personalul prevăzut la art. 6 alin. (2), după caz.

Telefoneaza acum si vei primi consultanta in domeniul SSM si SU

Inginer Popescu Tiberiu tel. 0729958594, mediator, fisa postului, inspector protectia muncii, evaluator de risc ssm, cadru tehnic su, consultanta legislatie ssm si su
Inginer Popescu Tiberiu tel. 0729958594, mediator, fisa postului, inspector protectia muncii, evaluator de risc ssm, cadru tehnic su, consultanta legislatie ssm si su

 

Sava Marius consilier juridic 0724805848, fisa postului, fisa de post, mediator, mediere, consultanta juridica
Sava Marius consilier juridic 0724805848, fisa postului, fisa de post, mediator, mediere, consultanta juridica

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.